Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 44 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Muşrik diýmek näme?

19 Ýanwar 2020 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Muşrik diýmek näme? Jogap: Waleýkum esseläm. Muşrik diýmek, Allaha şärik goşan, şirk getiren diýmekdir. Allaha ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýalana “zur”aşaýat bolmazlar diýeni: Ýagny olar ýalan we batyl işlere goşulmazlar we oňa seretmezler. We zur, her dürli bezelen, batyl zatdyr. We bularyň iň ulusy şirkdir we Allaha şärik goşulan zatlary ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Şerigatdan, Kuran we Sünnetden uzaklaşandyklaryny we musulmanlaryň içinde gabyrlara sygynmak, palçylyk, jadygöýlik ýaly şirki ynançlaryň, bidgatdyr-hurafalaryň, din adyndan hereket edýän ýasama dindarlaryň ...

Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy?

15 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

...  Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) bular ýaly batyl yrymlaryň ählisini inkär edendir. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) yrym hakda: الطيرة شرك الطيرة شرك “Yrym şirkdir, yrym ...

Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli? Men bilmän etdim! Jogap: Wlaýekum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... toba edilse, Allah Tagala bagyşlajakdyr. Emma toba etmän ölen ýagdaýynda, bagyşlanmajak ýeke-täk günä bardyr. Ol hem şirkdir. Şirk bolsa, Allah Tagalanyň ýany bilen başga ýaradylan zatlara ybadat, ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.