Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Toplam: Bir sonuç bulundu.

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... arassaçylyk bilen baglanşyklydyr! Könelerimiziň aýdyşy ýaly ýüzärlik otunyň asyl ady ýüzdärlikdir, ýagny ýüz derde däri-dermandyr. Wagtyň geçmegi bilen dile agyr gelýänligi üçin (D) harpyny düşürip aýdyp ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.