Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 3

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Edýän işleriňizden Allah razy bolsun. Meniň soragym bar: Taliban, El-Kaida, Bokko-Haram, ...

Şerigat diýmek näme?

01 Iýun 2015 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum. Şerigat diýmek näme? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Arap dilinde شريعة/Şerigat ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum we rahmetullahi wa berekätuh. Soragymyz ýagny şu wagtky döwürde esasanam daşary ýurtdaky Türkmen gyzlarymyzyň ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Internetde Ibn Useýmin, Ibn Bäz, Al-Albani ýaly alymlara wahabi diýýärler. Şu dogrumy ...

Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly?

01 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum.Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly? Giňişleýin edip ýazaýyň, jogabyňyzüçin öňünden sag boluň! Jogap: ...

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

26 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Zenanyň ýan-ýoldaşyna garşy edebi: 1-Ýan ýoldaşyna ytagat etmeli we oňa garşy sylag-hormatly bolmaly. 2-Onuň bilen gaty sesli gürleşmeli ...

Istanbulyň fethi barada hadys barmy?

20 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Hormatly dogan ilki bilen size Allah Tagaladan jan-saglyk we bu edýän işiňiz üçin sizden razy bolmagyny dileg edýärin. ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.   1-Yslam ymmatynyň birinji Halyfasy Hezreti Ebu Bekr (radiallahu anh) musulman ymmata 2-ýyl Halyfalyk etdi. Emma ol Möwlit bellemedi. ...

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Daşary ýurtda bolanymyzda musulman bolmaýan et satyjylardan et alyp bilýärismi? Musulman bolmaýanlaryň satýan etleri ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 14-nji Fewral nireden gelip çykdy we kimleriň baýramy? Bu baýram öz aslyny butparaz köp taňryly Grek, Rim taryhyndan alyp gaýdýar. Rimlileriň ...

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Meniñ maşgalamda bir oglum bir gyzym bar. Üçünji çagam ogul bolsun diýip ...

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? Allahyň razylygy üçin maglumat bermegiňizi sizden haýyşt edýärin. ...

Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy?

03 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Eziz musulman dogan men sizden maslahat soraýaryn! Men öňem bir gezek sizden maslahat ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.