Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 3 / 3

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum. Käwagt habarlarda, “Yslam döwleti” (diýilýän toparyň): “Jihad etmek, olary goldamak her musulmana ...

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

28 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum Musulman doganym. Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? Allah razy bolsun. Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy?

15 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Halk arasynda Safar aýy agyr aý diýip ynanç bar. Bu aý agyr diýip, sadaka baryn berýärler. Bu barada hadyslarda ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlykda hiňňildik  uçmak günä  diýýärler. Şol dogrumy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Kalýanyň we temmäki önümleriniň hökümi näme?

13 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Kalýan çekmegiň hökümi näme? Onuň hökümi çilimiň hökümi bilen birmi? Kalýan we çilim haram bolan narkotikleriň sanyna girýärmi? Kalýan ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? Biri: Molla bolýa diýdi diýýär. Erkek özüne seretse sünnet diýdi, diýýär!? Jogap: ...

Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

09 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Balyk ...

Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli? Men bilmän etdim! Jogap: Wlaýekum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. ...

Musulman toýy nähili bolmaly?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Men ýakynda öýlenjek bolýan ýöne musulman toýuň nähili edilmelidigini bilemok, widiosy bolsa goýaýsaňyz? Sag ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.