Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 22 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Allah Tagala bu aýatda batyl ýörelgelerinde, kapyrlara garşy durany we ýalan zada şaýatlyk etmeýän bendelerini öwendir. Kuran tefsirçileri, tabygynlardan selef alymlar we olaryň ýolundan ýöränleriň köpüsi ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... belläp geçişi ýaly ilkinji üç nesil bolan selef-salyhynyň akydasydyr. Ýagny akyda-da selefidir. Mezhebi Hanbelidir. Şeýh Muhammed bin Abdulwahab Nejtde we Yslam diýarlarynda, musulmanlaryň Yslamdan, ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýa-da ýalňyş. Kimi diňlemeli we kimi diňlemeli däl? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Her musulman Kurana, sahyh hadyslara we selefi-salyhyna ýagny sahabalara, tabygynlara, taby-tabygynlara ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... içmek, zyna etmek ýaly haram işler etmek ýaýrandy. Minberlerde Selefi-salyhyna söwüp, sahabalara kapyr diýýärdiler. Bu betbagt ynsanlar alty sany Möwlit oýlap tapdylar olar: Pygamberimiziň (sallallahu ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Harijiler özlerini gizleýärler we biz ähli-sünnet, selefi diýip, musulmanlary aldaýarlar. Käbirleri bolsa, gaflat ukusynda bolany üçin özüniň Harijileriň ýoluna girenligini bilmeýärler. Hakyky Ähli-sünnet, ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we zynaçylaryñ dogasydyr. Şeýtan onuñ üsti bilen gowşak adamlary aldatýar. Selefden Omar bin Abdulaziz (radiallahu anh) oglunyñ mollymyna nesihat edende, aýdym-saz barada şeýle diýýär: Başy şeýtandandyr. ...

Ramazan aýy haçan başlaýar?

19 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Muslim) Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem), dört çaryýarlar bolan Ebu Bekr, Omar, Osman, Alyň (Allah olardan razy bolsun) we dört mezhep ymamlaryň, selefi-salyhynyň döwründe Ramazan aýynyň ...

Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?

08 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... iň şerlisi (erbedi) sizi ýigrenip we size lagnat aýdany, siziň hem ony ýigrenip oňa lagnat aýdanyňyzdyr. ”5 Şonuň üçin ähli-sünnet ymamlary, selefimiz döwlet baştutanyna ýagşy doga-dileg edip durmagy ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... hökümlerine, selef-salyhynyň ijma eden hökümlerine şeksiz-şübhesiz iman etmek hem akyda degişlidir. Hususanam Yslam akydasy diýilende, ähli-sünnet we'l jemagatyň (أهل السنة والجماعة) akydasy göz öňüne ...

Aýdym-saz diñlemek harammy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Şeýtan onuñ üsti bilen gowşak adamlary aldatar. Selefden Omar bin Abdulaziz (radiallahu anh) oglunyñ mollymyna nesihat edende, aýdym-saz barada şeýle diýýär: Başy şeýtandandyr. Soñy bolsa, Allahyñ gazabydyr. ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Tagala gulluk edýändirler! Alym sahaba Abdullah bin Mesud (radiallah anh) ylym barada şeýle diýdi: “Hiç kim alym bolup dünýä gelmez. Ylym öwrenmek bilen bolar” 25 Ylym öwrenmek barada selef-salyhynyñ ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we sellem) tanadan ylymy öwrenmek we ol ylyma amal etmek bilen mümkindir. Selef-salyhynyñ diýişi ýaly: ynsanlar iýmek-içmekden beter ylyma mätäçdirler. Dini ylymdan mahrum bolan kişi, köp haýyrdan mahrum ...

Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... meşruglygyna we syhhatyna (dogrulygyna) arkaýyn bolsa, oña goşmaça öýle namaz okamagy jaiz däldir. Sahabalardan, müjtehid selef ymamlardan Juma namazyndan soñra öýle okalmagy barada aýdan sözleri ýa-da ...

Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Allah Tagalanyñ dinine goldaw, şerigatyna gorag üçin selefi saýlap aldy. Sebäbi olara ýagşy ynam-akyda we päk ýol-ugur bagyş etdi. Allah ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... eýeren selefiñ düşünjesini almak, sözlerine tabyn bolmak gerekdir. Çünki olaryñ düşünişi we akyl ýetirişi hak bolup her hili ýalñyşdan uzakdyr. Hut şu jähtden Allah olary Öz Kitabynda öwýär, olardan razydygyny ...

Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmatullahi wa barakatuhu selef diýmek näme we selefiler (ähli-sünnet) diýip kime aýdylýar? Jogap: Waleýkum ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.