Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 22 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 2

Kyýamatdan öñ Isa aleýhis salam gelýärmi?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... ed-Dahhak, Ibn Zeýd we başga sahaba, tabygyn we selef alymlary, bu aýaty tefsir edenlerinde, aýatdaky habar berileniñ Isa aleýhis salamdygyny aýdyp geçendirler. Isa aleýhis salamyñ kyýamatdan öñ geljekdigi ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (olara doga et)”. Şonuñ üçin Kuran terbiýesi bilen ýetişen hakyky musulman hemişe ene-atasyna ýagşylyk edenleriñ iñ gowusy bolmalydyr. Biziñ selef-salyhymyz sahabalar, tabygynlar bu meselede bize nusgadyrlar. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.