Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 25 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Ynsanlar bilen gatnaşykda edep-ahlak örän möhüm we täsirli zat bolanlygy üçin, gözel ahlak käbir ýurtlaryň Yslamy kabul etmegine sebäp ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Alymlar bu hadysyň şerhinde: “Musulmanyň ahlakynda, özüni alyp barşynda, söz we adatlarynda kapyrlara meňzemegi, olara eýermegi, olaryň agzyny öýkenmegi haramdyr diýip, şerh edendirler.” Özüni musulman ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... edepsizlikler, ahlaksyzlyklar diňe bir zenanlarda, gyzlarda dälde, jemgyýeti emele getirýän zenanlaryň-erkekleriň, ýaşulylaryň we ýaş kiçileriň aglaba böleginde görülýär. Ýaşlaryň ahlagynyň bozulmagynyň ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ybadatda, ahlakda, özüni alyp barşynda, söz we adatlarynda kapyrlara meñzemegi, olara eýermegi, olaryñ agzyna öýkenmegi haramdyr diýip, şerh edendirler. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): ليس ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... millete meñzese, ol hem olardandyr.” 2 Alymlar bu hadysyñ düşündirişinde: Musulmanyñ ynançda, ybadatda, ahlakda, özüni alyp barşynda, söz we adatlarynda kapyrlara meñzemegi, olara eýermegi, olaryñ agzyny ...

Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy?

28 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) ynsanlaryň iň gowy ahlaklysydy. Meniň Ebu Umeýr atly jigim bardy. (Bir gezek) Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) gelip jigime: Ebu Umeýr, Nugaýr näme etdi diýdi.” ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي “Men size iki zat goýup gidýärin! Şol ikisne eýerseňiz hiç wagt dogry ýoldan azaşmarsyňyz: Allahyň kitaby Kuran we Sünnetim.” 2 Akyda, ybadat, ahlak, edim-gylym, däp-dessur, ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Musulmanlaryň salamy atamyz Adamyň (aleýhis salam) salamydyr. Musulmanlaryň salamy jennetileriň, perişdeleriň salamydyr. Salamyň edebini ...

Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bu hadysyñ şerhinde: “Musulmanyñ ynançda, ybadatda, ahlakda, özüni alyp barşynda, söz we adatlarynda kapyrlara meñzemegi, olara eýermegi, olaryñ agzyna öýkenmegi haramdyr diýip, şerh edendirler.”  ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.