Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 39 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Akyda

GOÝLAN WAGTY. - Bölümler

Akyda

GOÝLAN WAGTY. - Bölümler

Akyda

GOÝLAN WAGTY. - Bölümler

Akyda

GOÝLAN WAGTY. - Bölümler

Akyda

GOÝLAN WAGTY. - Bölümler

Akyda

GOÝLAN WAGTY. - Bölümler

Akyda

GOÝLAN WAGTY. - Bölümler

Nurujular kimlerdir? Ýagny kimlere Nurujular diýiler?

24 Mart 2020 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Nurujular kimlerdir? Ýagny kimlere Nurujular diýilýär? Jogap: Waleýkum esseläm. Nurujylar ýa-da Nur jemagaty diýip, Türkýede 1878-1960 ýyllar ...

Muşrik diýmek näme?

19 Ýanwar 2020 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Muşrik diýmek näme? Jogap: Waleýkum esseläm. Muşrik diýmek, Allaha şärik goşan, şirk getiren diýmekdir. Allaha ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Wahabistler kimler? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Wahabi diýip, aýry akyda, mezhep ...

Şerigat diýmek näme?

01 Iýun 2015 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum. Şerigat diýmek näme? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Arap dilinde شريعة/Şerigat ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Yslam akydasyny/ynanjyny, musulmanyň dünýä garaýyşyny öwrenmeýän, bilmeýän jahyl musulmanlar, öz gymmatlyklaryndan uzaklaşyp kapyrlaryň edenini edip, olaryň ýol-ýörelgelerine eýerýärler. Jemgyýetimizdäki ...

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

26 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... däl we kem ýerlerini ýüzüne urmaly däl. 6-Hojalyk işlerinde aýalyna ýardam etmeli. 7-Aýalyna garşy bet guman etmeli däl we onuň aýbyny gözlemeli däl. 8- Aýalyna Yslam ylymlaryny öwretmeli. Akydasy, ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... göreşmekde sogap bardyr! Olara garşy göreşmegiň iň täsirli ýoly, musulmanlara dogry ýol bolan ähli-sünnediň, selefi-salyhynyň ýoluny akydasyny öwretmekdir. Harijilerden we ähli azan fyrkalardan, ägä ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we berekatuh. Eger günä döküler diýen niýet bilen uçulsa, elbetde bu ýalňyşdyr. Çünki bu ynanç batyl-ýalan, toslama we Yslam akydasyna ters bolan ynançdyr. Çünki belli bir amaly edenimizde, biziň günämiziň ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.