Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 25 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Dogry ýola çagyrýan adamlara töhmet atylmagy, geň däldir we adaty ýagdaýdyr. Çünki dogryň dosty ýok diýilişi ýaly, hakykatlary beýän edýän kişiniň garşysyna ýüzlerçe ýalan we ýalançy çykjakdyr. Taryhda ...

Şerigat diýmek näme?

01 Iýun 2015 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Sen oňa (ol ýola) tabyn bol! (Hakykaty) bilmeýänleriň arzuw-isleglerine boýun bolma!” (Jasiýa 45/18) Musulmanlara her bir işde Allah Tagalaň şerigatyna eýermek parzdyr. Allaha hamd, Pygamberimiz ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... öňki, ýurtlarynda arkaýyn gezip ýören ençeme (hakykaty inkär eden) nesilleri heläk etmegimiz olary (dogry) ýola getirmedimi? Paýhasy bolana onda (şol wakalarda) ybratlar bardyr.” 7 Allaha hamd, Pygamberimiz ...

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Meniñ maşgalamda bir oglum bir gyzym bar. Üçünji çagam ogul bolsun diýip ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... öýkenmegi haramdyr diýip, şerh edendirler. Hakykatdan hem bu örän möhüm zatdyr, çünki daşy meñzäniñ wagtyñ geçmegi bilen içi hem meñzäp başlar. Kimdir biri çykyp: “Biziñ maksadymyz kapyrlara meñzemek ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

...  Musulman halklaryň içinde Hydyr (aleýhis salam) barada dürli hekaýalaryň bar bolmagynyň ýany bilen, hakykatda onuň kimdigini doly we anyk bilýänleriň azlygyny görýäris. Kimileri onuň ynsan keşbine girip ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we özüni şolar ýaly alyp barmaga çenli eltýär. Bu hakykatda görülýän hadysadyr. Kapyr halklaryň içinde ýaşap öz dinine doly boýun bolman, wagtyň geçmegi bilen şolar ýaly geýinip, olaryň baýramlaryny belläp, ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... saklanyp galypdyr? Halk näme maksat bilen bu ösümligi ulanypdyr? Hakykatdan hem ýüzärlik tütedilen öýde bereket köpelip, göz-dilden goraýarmy!? Ýeke-ýekeden bu soraglara jogap bereliň! Öýde ýüzärlik ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bir hakykat ol wakadan soňra aýdym-sazy halaman başladym, öňkim ýaly aýdym-saza bolan höwesim ýokdy. Bu ýagdaý şol öljek bolup duran iki kişiniň aýdym aýdyşy bilen baglydy. Geň-taň günlerdi. Bu wakadan ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ynanýarlar. 5-Şerigat we hakykat: Şigalar şerigat Pygambere (sallallahu aleýhi we sellem) berlen hökümler diýýärler. Emma olaryň özleriçe hakykat diýip atlandyrýan ylymyny bolsa, diňe ähli-beýtden ...

Pygamberimiziñ doglan gününi bellemek (Möwlit) etmek bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (aleýhis salam) doglan gününi belleýärler, biziň dinimizde bolsa, Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) doglan gününi bellemek ýokdur. Bu bidgaty edýänleriň köplügine aldanmaly däldir. Çünki hakykat, ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... göýä buta çokunan kişi ýaly bolup çykar” 3 diýdi. Zamanamyzda spirtli içgileriñ görnüşleri köpelendir, her dürli atlar bilen atlandyryp satylýandyr. Aslynda bolsa, bu hakykaty Pygamberimiz (sallallahu ...

Gahar-gazapdan nädip saplanmaly we gabanjañlyk?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... Musañ tarapdary bolan kişi, duşmanlaryna garşy Musadan kömek sorady. Musa bolsa, ol kişini (duşmany) bir ýumrukda uryp öldürdi. Soñra Musa: “Bu şeýtanyñ işidir, şeýtan hakykatdan hem ap-açyk duşmandyr, ...

Dostym gözümiñ öñünde ýandy. (Ybratlyk)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... gulagy bardyr emma olar kerdir. Çünki olar haky diñlemediler. Ençeme gözli ynsanlar bardyr, emma olar hakykatda kördir. Çünki haky görmek islemezler, ybrat almazlar. Olarda kalp bardyr, emma olaryñ kalplary ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Çaga bu sözlere düşünmesede, azanyñ çagañ kalbyna edýän täsiri inkär edilmeýän hakykatdyr.” (Tuhfetu-l Mewdud, 39) 2- Täze bolan çaga doga-dileg we tahnik etmek: Esma binti Ebu Bekr (radiallahu anhuma) ...

Musulmanlar nika ýüzügi haýsy barmagyna dakmaly?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... diýip, şerh edendirler.” Hakykatdan hem bu örän möhüm zatdyr, çünki daşy meñzäniñ wagtyñ geçmegi bilen içi hem meñzäp başlar. Pygamber (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýdi: “Bizden başgasyna meñzeýän ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.