Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 5 sany netije tapyldy.

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... bu hassalyk özüne musulman diýýän halklaryň içinde-de ýaýrady. Şonuň üçin günümizde öwliýalara sygynyp, doga-dileg edip ýörenlere ýa-da ýüpden (alaja ýaly), çöpden-agaçdan (dagdan, şah, nal ýaly) özüni ...

Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine we ashabyna salat we salam bolsun. Şeýh Muhammed bin Salih el-Useýminden soradylar: Sorag: Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly? ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Amalda açyk kiçi şirke bela beterden gorasyn diýip, dakylýan ýüpler, alajalar, göz monjuklar ýaly zatlar mysal bolup biler. Alaja, göz monjuk, dagdan, nal, zynjyr, goçuñ kellesi ýaly zatlaryñ göz-dilden, ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.