Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 6 sany netije tapyldy.

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dogan men sizden maňa maslahat bermegiňizi soraýaryn. Biz maşgalamyz bilen ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we başgada ençeme hassalyklara ýol açýar. Belli muktarda içilen alkogol bedeniñ zäherlenmegine sebäp bolup, ölüme çenli eltýär. Içgi içýänleriñ köpüsi, maşgalasy üçin etmeli çykdaýjysyny içgä harjaýar ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... bellidir. Emma alkogoluñ dünýälik az bir peýdasyna garamazdan dinimiz içgini haram edendir. Alymlar ýokardaky aýatdan: “Zyýany peýdasyndan köp bolan ähli zat haramdyr” diýen kaidany (ýörelgäni) çykarandyrlar. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.