Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 17 sany netije tapyldy.

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... uzyn we amaly salyh, gowy bolan kişidir”diýip, jogap berýär. (Tirmiziرواه الترمذي) Pygamberimiz Muhammet (sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: الْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ “Bereket ulularyňyz bilendir.” ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... asmandan‚ ýerden ençe bereket we bolçulyk gapylaryny açardyk. Ýöne olar pygamberleri ýalançy hasapladylar. Biz hem eden erbetlikleri sebäpli, olara jeza berdik.” 5 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ...

Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly?

01 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... مِنْهُ Allahumme bärik lenä fiýhi we et'ymna hoýron minhu. Terjimesi: Allahym buny biziň üçin bereketli kyl we bize mundan has haýyrlysyny iýdir. 2 Nahardan soňra okalýan doga: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Hristianlygy kabul etmegi bilen bu gün Hristianlaşdyrylýar we bu baýrama Hristian din adamy bolan Walentiniň (St. Valentine's Day) ady dakylýar. Gadymy Rimda 15-nji Fewral gününi, olara görä bereket ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Allahyň rahmeti we bereketi size bolsun! Biziň bilmek isleýän zadymyz bar, aýdym-sazyň Piri Babagambar diýýärler, ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... garnyny ataş bilen doldurýandyr. Haram ýoldan gazanç etmegiň bu dünýädäki zyýanlaryndan käbiri bolsa, haramdan gelen mal-mülkde bereket bolmaz, haram iýýän kişiniň doga-dilegleri kabul bolmaz. Bu barada ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... we rahmeti we bereketi size bolsun diýmekdir. Bellik: Salam dogadyr. Musulmanlar bir-biri bilen görüşenlerinde birek-birege doga-dileg edýärler. Şonuň üçin salamy asyl boluşyndan üýtgetmeli däldir. Salam ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... tütedilen ýere bereket geler, al-arwahlar, jynlar gider diýen ýaly zatlara we başgada şuňa meňzeş dürli yrymlara ynanýarlar. Ýüzärlik tütetmek nämäni aňladýar, näme üçin köneden bäri halk içinde bu däp ...

Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?

08 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Maşgalaň agzybir, bereketli we güýçli bolmagy üçin maşgala agzalarynyň birek-birege garşy özüni nähili alyp barmalydygynyň edebi, hak-hukugy ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Kim ol mirasdan paý alsa, bol-elin, bereketli paý aldygydyr.” 15 Halalyndan gazanç etmek hem ybadatdyr. Emma iñ gowy gazanç, iñ haýyrly baýlyk Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem) galan mirasa ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) agyz suwy boldy. Soñra agyzynda ezen hurmasy bilen bäbegiñ agzyny owalady, bereketli bolmagy üçin doga-dileg etdi we Abdullah diýip at dakdy. Medinä hijret edilenden soñra ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bereketiñ gelmegine sebäp bolar, Allaha ýakynlaşdyrar. Umaman ynsanyñ bedenine we kalbyna erbetlik edip biljek zatlardan goramakda namazyñ gaty geñ täsiri bardyr.” (Ibn Kaýýim el-Jewziýýe, Zädul-Meäd) ...

Gadyr gijesiniñ fazileti we ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... “seläm” aman-esenlik diýip, wasyplandyrdy. Bu wasyplandyrma hem onuñ mertebesine, haýryna we bereketine yşarat edýär. Bu gijäniñ haýryndan we bereketinden mahrum galan kişi uly haýyrdan mahrum boldugy ...

Teberrük we gabyr zyýaratyna degişli käbir soraglar.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... we ol ýerlerde pylan öwilyäñ, gabyryñ ýoluna diýip damak çalsañ bolyarmy? Sorag: Gabyrlardan teberrük etseñ bolýarmy? Jogap: Teberrük: Berekete garaşmak, bereket islemek diýmekdir. Bereket bir zatda ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.