Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 11 sany netije tapyldy.

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... lybas meselesi has üýtgedi. 1-Gyzlaryň jynsy (balak) we şuňa meňzeş eşikleri geýmeklerine, Yslamda rugsat berilýärmi ýagny bedeniniň şeklini görkezip duran eşikler? 2-Ýene bir zat zenanlara bezeg ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? Biri: Molla bolýa diýdi diýýär. Erkek özüne seretse sünnet diýdi, diýýär!? Jogap: ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şonuň ýaly erkek hem erkeklige mahsus bolan wasplara eýerse, ol wasplary ony bezeýändir. Erkekleri zenanlardan tapawutlandyrýan esasy wasplaryň biri hem sakgaldyr. Sakgal erkegiň bezegidir. Aýşa enemiziň ...

Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gyzyl dakynmak harammy? Jogap: Waleýkum esseläm. Musulman erkeklere gyzyl dakynmak haramdyr. Zenanlara haram däldir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu ...

Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bezeg üçin assañ bolýarmy? Şu barada aýdyp beräýseñiz! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Eger zerur bolsa, surata düşmek bolýar. Mysal üçin dakument we ş.m. Zerurlyk ýok bolsa, ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... giñlikde ýol görkezijidir. Duşmana garşy ýaragdyr. Dostlaryñ ýanynda bezegdir. Allah Tagala milletleri ylym bilen beýgelder. Olary haýyr işlerde baş tutan we ýolbaşçy eder. Olaryñ eserlerinden alarlar, ...

Zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ hökümi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Zeýneb es-Sekafiýýeden (radiallahu anha) gelen rowaýatda, Pygamberimiz Muhammed (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Zenanlardan ...

Musulman zenanlara makýaž ulanmak bolýarmy?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Gelin-gyzlar, hijaplyka ýüzlerine we gözlerine bezeg üçin boýag çalsa bolýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm ...

Musulmanlar nika ýüzügi haýsy barmagyna dakmaly?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Musulmançylykda nika ýüzügi haýsy eliñe dakylýar? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. Ilki ...

Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... aman we esenlik dileýäris. Mundan başga Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) olary ýyldyzlara deñeýär. Sebäbi Allah ýyldyzlary asmana zynat (bezeg), ýol-ugur tapmaga alamat hem-de şeýtanlara zyñalga ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.