Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 13 sany netije tapyldy.

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... bolandyr. Indaneziýa, Malaýziýa, Filippin ýaly ýurtlaryň, halklarynyň musulman bolmagyna sebäp bolan esasy zat dagwatçylar, fethler dälde. Ol ýerlere söwda üçin giden musulman täjirleriň ahlagy, dogruçyllygydyr. ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... dagwat herketini göz öňüne tutyp wahabi lakamyny ulanýarlar. Şeýh Muhammed bin Abdulwahab Araplaryň meşhur tiresi Temimdendir we şu wagtky Saud Arabystanyň çäklerinde ýerleşýän Nejd diýaryndandyr. Ýüz ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Yslam dagwatçylarynyň ýok diýjek derejede azlygy, bu ahlaksyzlyklaryň çaltlyk bilen ýaýrap her kişä we ojaga ýokuşmagyny tizleşdirýär. Bu ahlaky bozukluklardan, hassalyklardan halas bolmagyň we jemgyýeti ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... soňra musulmanlara basyş edilýär. Yslam dagwatynyň, medreseleriň, metjitleriň, merkezleriň ýapylmagyna sebäp bolýarlar. Bu basyşlara Amerikada, Ýewropada hasam köp duşmak bolýar. Çünki Amerikada, Ýewropada ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... başga dine eýerse, ondan ol (din) asla kabul edilmez we ahyrýetde ol kişi zyýana galanlardan bolar.” 8 Ähli Pygamberleriň ynsanlary çagyran zady dagwaty bir zatdy ol hem: Töwhitdir. Biz ýenede ähli ...

Müşrükler näme üçin butlara ybadat edýärler?

28 Aprel 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Haçanda Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Yslama dagwat edip ynsanlary hak ýola çagyryp başlanda. Kureýiş taýpasynyň kapyrlary ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... çagyrýardy. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) haçanda bir halka dini dagwat etmek üçin dagwatçy ugradanda, oňa ilki bilen ynsanlary Allahy birläp, ýeke-täk Allaha ybadat etmegi we şirki terk ...

Jihät näme?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... dine çagyrmak we dini bilmeýänlere yslamy öwretmek üçin nefsiñ bilen jihat etmek. Eger yslamy dagwat edip öwretmesek haky, hidaýeti gizleýän ynsanlaryñ hataryna düşeris. 4. Allahyñ dinine dagwat edenimizde ...

Lä ilähe illallahyñ fazileti. (2)

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... bazarynda gördim. Ynsanlaryñ arasynda aýlanyp: “Lä ilähe illallah diýiñ, halas boluñ we bagta ýetiñ.” diýýärdi.2 Hadysdan çykan peýdalar: 1-Lä ilähe illallaha (Töwhide) dagwat etmek. 2-Lä ilähe illallah ...

Töwhidiñ fazileti.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... dagwat etjek kişileriñ, ilki bilen ynsanlara nämäni öwretmeginiñ wajipligi aýdylýar. Ol hem Lä ilähe illallah şaýatlygydyr. 3- Lä ilähe illallahyñ manysy, ol hem Allahy ybadatda birlemekdir, ýagny ýeke-täk ...

Yslam akydasy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Ýemene Yslama dagwat etmek üçin ugradan-da, Oña şeýle tabşyryk berýär: “Sen ähli kitapdan1 bolan halkyñ ýanyna gidýärsiñ! Olara ilkinji dagwat etjek (öwretjek) zadyñ Lä ilähe illallah şaýatlygy bolsun. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.