Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 41 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... dileýäris. Kuran-Kerimden deliller: 1-Allah Tagala ýahudy we hristianlar barada: وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَاً لَّمِنَ الظَّالِمِينَ “.......Saňa ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... jikme-jik belli edýänligi mälimdir. Şol sebäpli hem haramdyr. Dar, ýarym-ýalaňaç, üns çekiji görnüşde geýinmegiň haramdygynyň sünnetden delili; Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Möwlit bidgatyny belläp başladylar. Möwlit belleýänleriň Kurandan, sahyh sünnetden Möwlit bellemek bolýandygyny habar berýän delilleri ýokdur. Delil diýýänleri hem diňe özleriçe çykarýan ýalňyş netijeleridir ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... parzdyr” diýýänlerini görmek bolýar. Bu dogrumy? Dogry bolsa dogrulygyny, ýalan bolsa ýalanlygyny görkezýän deliller paýlaşaýsaňyz? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Yrakda peýda ...

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

28 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... we berekatuh. Käwagt nefil namazyny jemagat bilen kylmak bolýandyr. Bu hakda delilleriň biri Ibn Abbasyň (radiallahu anh), Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) namaz kylyşyny habar beren hadysydyr. ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... zatlar hakynda, indirildi, diýýär. 3 Sünnetden delili bolsa, Sahyh hadysda Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Bir döwür geljekdir, ol wagt ymmatymdan zyna etmegi, ýüpekden egin-eşik ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

... (sallallahu aleýhi we sellem) ýanyna gelenini, onuň bilen duşuşandygyny habar berýän we bu meselede delil bolup biljek ne hasan, ne-de zaýyf hadys ýokdur.” 9 Eger-de Hydyr (aleýhis salam) hakykatdanam ...

Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy?

28 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle diýýär: “Bu hadysda guşlary kapasalarda saklamagyň bolýandygyna delil bardyr. Emma haýsy haýwan bolanda-da ony saklajak kişi, olara gowy seretmeli, iýmitlendirmeli, mätäç zatlaryny bermelidir. ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Adam ata musulmandy. Nuh Pygamber we Oňa iman edenler musulmandy. Isa we Oňa eýerenler musulmandy. Musa we Onuň ymmaty musulmandy. Indi bolsa, bu aýdanlarymyzy Kuran-Kerimden ýeke-ýeke delillerine seredeliň. ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... jemagat bilen okap bilmegi üçin, ygtykafa diňe metjitlerde girilýär. Ygtykafyň şertleri bardyr. Haçanda şol şertler ýerine ýetirilse ytykaf sahyh/dogry we kabul bolýar. Olar: 1-Niýet. Bunyň delili: ...

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... soňra näçe gün oraza tutmadyk bolsalar kazasyny alýarlar. Emma haýyzly wagty kylmadyk namazlarynyň kazasyny almaýarlar. Bunyň delili Aýşa (radiallahu anha) enemiziň şu sözüdir: Haçanda Aýşa (radiallahu ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolsa, eger buýrulan amal hakynda onuň müstehaplygyny görkezýän başga delil bolmasa, buýrulan amalyň wäjipligini aňladýar. Wäjibi terk etmek haramdyr. Wäjibe amal eden sogap gazanar, terk eden azaba ...

Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy?

18 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... razy bolsun! Jogap: Waleýkim esseläm we rahmetullahi we barakatuh. Hawa biçilen janlyny gurbanlyk etmek bolýandyr. Bunyñ delili Suneni-Beýhakide (9/273), Ebu Hureýreden (radiallahu anh) rowaýat ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... tabşyrmagy, akydaň ähmiýetini we ynsanlaryň töwhide bolan mätäçligini görkezýän aýdyň delildir. Buny şu aşakdaky görnüşde jemläp bileris: 1-Dogry akyda jemgyýetiň gurluşynyň, dogrylygynyň, bagtlylygynyň ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.