Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 36 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Ramazan aýynda agyz beklemegiň ähmiýeti we Ramazan aýyna mahsus amallar.

12 Maý 2019 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... doga-dileg, ybadat, zikir, tilawat bilen geçirmelidir. فعن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... doga-dileg etmekdir. Ýagny diňe Allah Tagala üçin edilmeli ybadatlary, Allah Tagaladan başga barlyk üçin etmek we diňe Allah Tagalanyň elinde bolan zatlary, Allah Tagaladan başgasyndan dilemek şirkdir. ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... garnyny ataş bilen doldurýandyr. Haram ýoldan gazanç etmegiň bu dünýädäki zyýanlaryndan käbiri bolsa, haramdan gelen mal-mülkde bereket bolmaz, haram iýýän kişiniň doga-dilegleri kabul bolmaz. Bu barada ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... gadyr gijesini gözläp, ybadat, doga-dileg bilen geçirmek, ygtykafa girmek sünnetdir. Aýşa enemiz (radiallahu anha) şeýle habar berýär: “Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Ramazan aýynyň soňky ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle diýip, doga-dileg edenligi habar berilýär: سبحان من زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب “Erkekleri sakgal bilen, zenanlary saçlary bilen bezän Allah päkdir.”22 Allah Tagala erkekleri zenanlardan ...

Mazarystana baraňda haýsy doga okalýar?

18 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazarstana baraňda haýsy doga okalýar? Allah razy bolsun! Jogap: Waleýkum ...

Müşrükler näme üçin butlara ybadat edýärler?

28 Aprel 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... ybadat edýärsiň? Husaýn: Ýedi ilähe ybadat edýärin. Biri gökde altysy ýerde! Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Mal-mülkiň heläk bolanda kime doga-dileg edýärsiň? Husaýn: Gökdäki ilähe dileg ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... we rahmeti we bereketi size bolsun diýmekdir. Bellik: Salam dogadyr. Musulmanlar bir-biri bilen görüşenlerinde birek-birege doga-dileg edýärler. Şonuň üçin salamy asyl boluşyndan üýtgetmeli däldir. Salam ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... doga-dileg edip, Robbinden bereket dilemelidir. Bu yrymlaryň asly ýok we dine ters bolsa, onda näme üçin halk içinde ýüzärlik tütedilýär! Jogap: Ýüzärlik köneden bäri tütedilmeginiň sebäbi saglyk we ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Okuwymyň ilkinji ýyllarynda maşgalam bilen ýaşaýardym. Agzybir maşgalamyz bardy. Hemişe ejemiň doga-dileglerini eşiderdim. Kakamyň namazda ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.