Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 20 sany netije tapyldy.

Ene-ata haky.

11 Fewral 2017 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

seslidersler/durli/eneatahaky

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýanap at dakmak barada dinimizde hiç hili buýruk ýokdur. Bu adat Türkmenleriň içinde saklanyp galandyr. Çaga owadan we manyly at dakmak ene-atañ çagañ öñündäki borjudyr. At dakylanda gowy saýlanmalydyr. ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

... almazlyklary üçin gämini noksanly hala getirdim.) Ol erkek çagany ölürmegimiň sebäbi bolsa, ol kapyrdy. Ene-atasy bolsa mü'min- diler.” Wakaň dowamy Kehf süresinde şeýle habar berilýär: وَأَمَّا ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... azda-kände täze şähere öwrenişmegim ýeňledi. Ene-atamyň ýanynda eşidýän Kuran seslerim, ejemiň namaza tur oglym diýip, meni namaza çagyran sesleri kesilipdi. Öňden öwrenşen maşgala durmuşym uzakda galdy ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

...  4-Jemgyýetiň, maşgalaň we ene-atalaryň içinde terbiýeçiligiň peselmegi we dini ylyma ähmiýet bermezligi.   Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 1-Sahaba diýip: Pygamberimizi ...

Dostym gözümiñ öñünde ýandy. (Ybratlyk)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Her bir ynsanyñ toba gelip, namaza başlap öz Robbiniñ ýoluna gelmegine bir zat sebäp bolýar. Kimlerine ýaşlykdan ene-ata öwredýär. Kimleri ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bilen mümkin bolar. Diñe şonda gowy ahlakly we haramdan uzak, özünde iñ gowy wasyplary jemlän päk nesil ýetişer. Çaga ene-atasyna Allah tarapyndan berlen amanatdyr we kyýamat güni Allah Tagala bizi çagalarymyz ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... aleýhi we sellem şeýle diýdi: “(Bölek-bölek edilip) azap edilseñde we (otda) ýakylsañda Allaha hiç bir zady şärik (araçy) goşaýma. Mal-mülküñi alyp seni (kowsalarda) ene-atañ diýenini et. Namazyñy bilkastlaýyn ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... amal haýsy diýip, soradym. Ol: Wagtynda kylynan namaz, diýdi. Soñra haýsy diýdim. Ol: Ene-ata ýagşylyk etmek, diýdi. Soñra haýsy diýdim. Ol: Allah ýolunda jihät etmek, diýdi.” (Buhari: 7534, Muslim: 85) ...

Bakara süresiniñ 34-nji aýatynyñ düşündirişi näme?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Kuran we Tefsir

... Mysal üçin Kuran-Kerimiñ Yusuf süresinde şeýle geçýär: “Ýusuf Pygamber ene-atasyny tahtyñ üstüne çykardy we olar (Ýusufa gowuşanlary üçin) oña (Yusufa) sežde etdiler.”1 Ýusuf Pygambere (aleýhis salam) ...

Yslam akydasy (3)

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Allah Tagalaga şirk getirmegin! Şirk iň uly zulumdyr (günädir).” 3 Sünnetden delili: Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Uly günäleriň, iň ulusy: Allah Tagalaga şirk getirmek, ene-ata boýun ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolsun. Yslam dininiñ bize ünnän iñ möhüm buýruklaryndan biri hem ene-ata ýagşylyk etmekdir, olara garşy özüñi gowy alyp barmakdyr. Hakyky musulmanyñ hem edebinde bolmaly iñ uly waspy ene-atasyna wepaly ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Pygamberimiz aýtdy: “Allaha şärik goşmak we ene-ata boyun bolmazlykdyr.” (Buhari we Muslim) 7. Şirk nogsanlyk we kemçilikdir. Allah tagala özüni şärikden päkländir. Kim Allaha şärik goşsa, Allah tagalanyñ ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.