Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 7 sany netije tapyldy.

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Sünni döwleti Saud Arabystandyr. Şeýh Muhammd bin Abdulwahaba aýry duşmanlyk edýän we ol barada iň köp ýalan zatlary ýaýradýan fyrka Şaýy/Şia fyrkasydyr. Näme üçin Şaýylaryň Muhammed bin Abdulwahaba ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... gaty agyr partlamalar amala aşyranlaryny göreris. Bu teror hüjümler zerarly ýüzlerçe Saud Arabystanly polisiýa işgärleri, esgerler we parahat ýaşaýjylar wepat boldy. Ýaňy-ýakynda Hariji fyrka bolan gysgaça ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolan we özlerini “Irak we Şam Yslam döwleti” diýip atlandyran, soňradan diňe “Yslam döwleti” diýip at alan topar, Tekfirji, Radikal, Hariji fyrkasyndandyr. Bulara Tekfirji diýilmeginiň sebäbi musulmanlara ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypamyza musulman doganlarymyzdan şiga (شيعة) fyrkasy barada düşündirmegimizi sorap ençeme gezek hat geldi. Bu gysgajyk makalada şigalaryň ...

Pygamberimiziñ doglan gününi bellemek (Möwlit) etmek bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... jogap höküminde; Möwlit bidgatyny ilkinji tapanlar Şygalaryň bir şahasy bolan Fatimiler fyrkasydyr. Taryh kitaplarynda habar berlişi ýaly ilkinji möwlit bidgaty Milady 909-1171-nji ýyllarda Fatimiler tarapyndan, ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... birleşilende, agzalalyklar gidip bir ýere jemlenşiler. Emma olara düşünip akyl ýetirmede agzalalyklar bolsa, onda her bir fyrka (topar) özleriniñ Kuran we Sünnete düşünip akyl ýetirşini ýeke-täk dogry ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.