Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 46 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly?

01 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum.Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly? Giňişleýin edip ýazaýyň, jogabyňyzüçin öňünden sag boluň! Jogap: ...

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

26 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... bir gün aýalyna we çagalaryna Yslama degişli ylymlary öwretmek üçin wagt bellemeli we maşgalasyna halaly-haramy, Allah Tagalaň razy bolýan we närazy bolýan zatlaryny öwretmeli. Allaha hamd, Pygamberimiz ...

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... (kesen janlylary) biz üçin halalmy? Meni köpden bäri şu sorag binjalyk edýär jogabyňyza garaşýan?! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekätuh. Musulman bolmaýanlardan Ähli-kitabyň ýagny Hristianlaryň ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 14-nji Fewral nireden gelip çykdy we kimleriň baýramy? Bu baýram öz aslyny butparaz köp taňryly Grek, Rim taryhyndan alyp gaýdýar. Rimlileriň ...

Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy?

03 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... hem haramdyr. Ony iýmek we ulanmak bolmaýar. Allah Tagala tewekkel ediň, diňe Allaha bil baglaň. Allah Tagala garşy gelmekden ägä boluň. Haramdan gaçyň, halal ýaşaň. Eger hakyky manyda Allaha bil ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlykda hiňňildik  uçmak günä  diýýärler. Şol dogrumy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Kalýanyň we temmäki önümleriniň hökümi näme?

13 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle ýüzlenýär: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ “Senden özleri üçin nämäniň halaldygyny soraýarlar. Aýt: Siz üçin päk-arassa zatlar ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gaş ütmek bolýarmy? Biri: Molla bolýa diýdi diýýär. Erkek özüne seretse sünnet diýdi, diýýär!? Jogap: ...

Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

09 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... we balyga degişli bolan ýag, işbil ýaly zatlar iýmek halaldyr. Allah Tagala aýatda şeýle diýýär: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ “Size deňiz (jandarynyň) awy we ony iýmek halal edildi.”1 ...

Men uly günä iş edenim üçin näme etmeli?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... eden bolsa, şondan ötünç dilemek: Mysal üçin: Eger biriniñ mal-mülkinden bir zat ogurlan bolsa, ol zady yzyna gaýtarmaly ýa-da ogurlan zadynyñ eýesinden ötünç sorap, hakyny halal etdirmeli. Başgada muña ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... geýmegi, içgi içmegi we aýdym-saz diñlemegi halal gören ynsanlar peýda boljakdyr....” 4 diýýär. Bundan başgada aýdym-sazyñ haramlygyny beýan edýän aýatlar we sahyh hadyslar bardyr. Başga ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... musulmanlygyň nämedigi öwredilmelidir. Çünki Yslam akydasyny bilýän, halal-haramy tanaýan hiç bir musulmanyň bular ýaly küfrüň, müşrüklügiň, satanizmiň şygary (simwoly) bolan baýramlara gatnaşmagy we olary ...

Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy?

28 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Meniň soragym: Öýde saklanýan guşlar ýagny toty guş (papugaý) saklasaň şolar gargynýar diýýärler. Şol aýdylýan zat ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle diýdi: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا Eý Pygamberler päk (halal) zatlardan iýiň we salyh amal ediň.(Mu'minun 23/51) We ýenede Allah Tagala şeýle diýdi: ...

Oraza aýynda aýalyňa ýanaşmak (jynsy gatnaşyk) etmek bolanok diýýärler. Şu diňe agzyň beklikä ýanaşmak bolanokmy, agzyň açyk wagty gijelerine ýanaşmak bolýarmy? Sag boluň!

05 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... soňra, gijelerine agyz bekleýän wagtyna çenli ýanaşmak halaldyr. Allah Tagala bu barada aýatda şeýle diýýär: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ “Orazanyň gijelerinde ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.