Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 46 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 3

Nämährem gyzlar bilen elleşip salamlaşmak bolýarmyka?   

23 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... bilen elleşmeýärin” diýýär. (Tirmizi) Pygamberimiz (sallalllahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär: “Sizden biriniñ kellesine demirden iññe dürtülmegi, özüne halal bolmaýan (nämährem) ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... garaýyşydyr. Durrul-Muhtar atly eserde şeýle diýilýär: Emma bir owuçdan gysga edip kiçeltmek Ýewropalylaryň we zenanlara meňzeýän erkekleriň edýän işidir (bir gysymdan gysga edip kiçeltmegi hiç kim halal ...

Dini ýazgylar ýazylgy bolan gereksiz kagyzlary näme etmeli?

02 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum! Köpden bäri Allah diýilip ýazylan sözleri öz içine alýan kagyz böleklerini ýygnaýaryn - gazet, žurnallarda gabat ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... (Tirmizi) Pygamberimiz (sallalllahu aleýhi we sellem) bu barada şeýle diýýär: “Sizden biriniñ kellesine demirden iññe dürtülmegi, özüne halal bolmaýan (nämährem) zenana degmesinden gowudyr.”(Taberani, ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... diýmek: Bir zadyň bol we dowamly bolmagy diýmekdir. Berekediniň köpelmegini isleýän adam halal ýaşap haramdan gaçmalydyr. Gazanjyna haram goşmakdan ägä bolmalydyr. Çünki gazanjyňa haram bulaşsa, bereket ...

Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?

08 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... emele geler. Şonuň üçin hem dinimiz yslam bu meselä örän ähmiýet berýär. Dinimiz bize musulman baştutanyny diňlemegi, halal işlerde oňa ytagat etmegi buýurýar. Hatda döwlet baştutany fasyk, günäkär adam ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا “Bendelerimiň ählisini hanif7 edip ýaratdym. Soňra şeýtanlar gelip, olary dinlerinden uzaklaşdyrdylar. Olara halal edenimi ...

Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... aleýhi we sellem hadysda şeýle diýendir: “Altyn w ýüpek ymmatymyñ zenanlaryna halaldyr.”(Tirmizi: 1720, Nesai: Kitabuz-Ziýnet, Babu Tahrimuz-Zehebi aler-rijal: 5163) Salamat boluň!  ...

Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Muslimiñ Sahyhynda: “Allaha we ahyrýet gününe iman edenzenanyñ, ýanynda mähremi bolmasa, üç gijelik uzaklykdaky ýola çykmagy halal däldir” (ýagny haramdyr) diýilýär. Bellik: ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Spirtli içgileriñ zyýanlary barada gysgaça düşündirjek bolsak: Içgi ähli erbetlikleriñ enesidir, diýmegimiz dogry bolar. Çünki spirtli içgiler: ...

Aýdym-saz diñlemek harammy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... geýmegi, içgi içmegi we aýdym-saz diñlemegi halal gören ynsanlar peýda boljakdyr....” 4 diýýär. Bundan başgada aýdym-sazyñ haramlygy beýan edýän aýatlar we sahyh hadyslar bardyr. Başga bir bellemeli ...

Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (düşürmek) we öýe asmak halaldyr. 5 Salamat boluñ! Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.   1- Sahyh Buhari we Sahyh Muslim. 2- Ahmed, Ebu Dawud/ Libäs. Şeýh Albani ...

Telefonda gürleşmegiñ edebi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... halal we peýdaly ýolda, edebine laýyk ullanmalydyr. Her bir zadyñ iki tarapy boluşy ýaly, telefon hem şeýledir. Eger halal we peýdaly zatlar üçin ullansak biz üçin sogap gazanmagymyza sebäp bolar. Emma ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Kim ol mirasdan paý alsa, bol-elin, bereketli paý aldygydyr.” 15 Halalyndan gazanç etmek hem ybadatdyr. Emma iñ gowy gazanç, iñ haýyrly baýlyk Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem) galan mirasa ...

Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... alýehi we sellem) bu barada şeýle diýýär: “Sizden biriniñ kellesine demirden iññe dürtilmegi, özüne halal bolmaýan (nä mährem) zenana degmesinden gowudyr.” (Taberani, el-Kebir, 20/211. Hasen senet bilen ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.