Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 46 sany netije tapyldy.
Sahypa 3 / 3

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... minnä we minkum/Allah (eden amallaryñyzy) sizden we bizden kabul etsin, diýerlerdi.”(Fethu'l-Bäri 2/466) 7-Mubah, halal güýmenjeler bilen wagt geçirmek: Baýram günleri Yslamyñ rugsat beren güýmenjeleri, ...

Gurbanlygyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... çaganyñ kesen maly halal däldir. 2-Damak çaljak kişi musulman ýa-da ähli-kitap (ýahudi ýa-da hristian) bolmalydyr. Bellik: Ähli-Kitapdan başgalaryñ Müşrikleriñ, Mürtedleriñ kesen mallary halal däldir. ...

Jynsy gatnaşygyñ edebi.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Musulman doganlarymyza peýdaly bolmagyny, Allah Tagaladan umyt edýäris. 1-Jynsy gatnaşykdan sogaba garaşmak: Är-aýal şehwetlerini (jynsy isleglerini) Allahyñ buýruşy ýaly halal ýoldan gidirip, namysyny ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... dinimiziñ mekruh diýmegi mümkin däldir. 4-Robbimiz bize halal we haramlar barada esasy ýörelgäni şeýle beýan edýär: “(Eý Pygamber) senden özlerine nämäniñ halal edilendigini soraýarlar. Aýt: Ähli 'Taýýib'-päkize ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... öñkilere şeýle wahyý edilendir: “Eger Allaha şärik goşsañ amalyñ puja çykar we sen, elbetde zyýan görenlerden bolarsyñ” (Zümer süresi/65) 5. Allah tagala şärik goşan ynsanyñ maly we jany halaldyr. Bu ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.