Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 10 sany netije tapyldy.

Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly?

01 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum.Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly? Giňişleýin edip ýazaýyň, jogabyňyzüçin öňünden sag boluň! Jogap: ...

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Daşary ýurtda bolanymyzda musulman bolmaýan et satyjylardan et alyp bilýärismi? Musulman bolmaýanlaryň satýan etleri ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. 14-nji Fewral nireden gelip çykdy we kimleriň baýramy? Bu baýram öz aslyny butparaz köp taňryly Grek, Rim taryhyndan alyp gaýdýar. Rimlileriň ...

Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy?

03 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Eziz musulman dogan men sizden maslahat soraýaryn! Men öňem bir gezek sizden maslahat ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlykda hiňňildik  uçmak günä  diýýärler. Şol dogrumy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

09 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Balyk ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Allahyň rahmeti we bereketi size bolsun! Biziň bilmek isleýän zadymyz bar, aýdym-sazyň Piri Babagambar diýýärler, ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... musulmanlygyň nämedigi öwredilmelidir. Çünki Yslam akydasyny bilýän, halal-haramy tanaýan hiç bir musulmanyň bular ýaly küfrüň, müşrüklügiň, satanizmiň şygary (simwoly) bolan baýramlara gatnaşmagy we olary ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen. Ähli hamdlar Allah tagalaga mahsusdyr. Salawat we salam Pygamberimiz Muhammede, ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamat gününe çenli onuñ ýoluna boýun ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.