Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... edip gaýry dinlileriñ baýramyny belleýärler. Üstesinede bu täze ýyl mynasybetli üýşülýän ýerleriñ köpüsinde Allahyñ haram eden zatlary edilýär. Alkagol önümleri, zenan-erkek garyşyk üýşmeleñler, haram ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Edýän işleriňizden Allah razy bolsun. Meniň soragym bar: Taliban, El-Kaida, Bokko-Haram, ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (bir agyzdan kabul etmegi bilen) teberruj haramdyr. Teberrujyň görnüşleri: 1-Teberruj zenanyň özüne nämährem (keseki) bolan erkekler görjek derejede bedeninden bir bölegini açyk goýmagydyr. 2-Teberruj ...

Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly?

01 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum.Çaý-nahardan soňra haýsy dogany okamaly? Giňişleýin edip ýazaýyň, jogabyňyzüçin öňünden sag boluň! Jogap: ...

Är-aýal gatnaşygynyň edebi.

26 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... bir gün aýalyna we çagalaryna Yslama degişli ylymlary öwretmek üçin wagt bellemeli we maşgalasyna halaly-haramy, Allah Tagalaň razy bolýan we närazy bolýan zatlaryny öwretmeli. Allaha hamd, Pygamberimiz ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... içmek, zyna etmek ýaly haram işler etmek ýaýrandy. Minberlerde Selefi-salyhyna söwüp, sahabalara kapyr diýýärdiler. Bu betbagt ynsanlar alty sany Möwlit oýlap tapdylar olar: Pygamberimiziň (sallallahu ...

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... siziň tagamyňyz hem olara halaldyr...” 1 Emma ähli-kitabdan başga müşrük, otparaz, gabyrparaz, ataist, deist, komunist ýaly kapyrlaryň kesen janlysyny iýmek haramdyr. Ähli-kitabyň (Hristianlaryň ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... meňzemek, olaryň däp-dessuryny, edim-gylymlaryny ýörelge edinmek alymlarymyzyň bir agyzdan kabul etmegi bilen haramdyr. Çünki daş-keşpdäki meňzeşligiň kalba, ynanja täsiri bardyr. Bir zady gaýtalamak, ...

Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy?

03 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... özüň eklenseň has gowy, sen Allaha ýalwar ol ýagdaýy üýtgeder diýdi. Maňa şu meselede maslahat beräýseňiz. Köp sag boluň! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Haramdan gelen gazanç ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... gygyrdyp, hiňňildik uçulýan bolsa, elbetde bular ýaly ýerlere barmak we gatnaşmak günädir. Bu ýerlerde Allah Tagalaň haram eden zatlaryndan birnäçesi edilýändir. Bular ýaly märekeleriň, Gurban baýramy ...

Kalýanyň we temmäki önümleriniň hökümi näme?

13 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Kalýan çekmegiň hökümi näme? Onuň hökümi çilimiň hökümi bilen birmi? Kalýan we çilim haram bolan narkotikleriň sanyna girýärmi? Kalýan ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.