Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 3

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Owadan görünmek üçin gaş ütmek zenanlarada, erkeklerede haramdyr we uly günälerdendir. Çünki gaş ütmek Allah Tagalaň ýaradan keşbini üýtgetmekdir. Allah ...

Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy?

09 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Balygyň işbilini (ikrasyny) iýmek, ulanmak bolýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Balyk ...

Musulman toýy nähili bolmaly?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... boluň! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Musulman toýunda Allah Tagalaň haram eden zatlaryndan hiç biri bolmaly däl. Zenan-erkek garym-gatym bolmaly däl, zenanlar aýry erkekler ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bagşylar oña baryp pata alyp gaýdýarlar. Şu zatlar hakda aýdyp beräýiň. Aýdym-saz diñlemek musulmana bolýarmyka? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Aýdym-sazyň hökümi haramdyr. Musulman ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Ondan başga günäleri islän bendesine bagyşlar. Kim Allaha şärik goşsa, ol uly günä duçar bolandyr.” 1 Allah Tagala özüne şärik goşana jenneti haram edendir. Allah Tagala bu barada şeýle diýýär: إِنَّهُ ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... beräýseňiz? Sag boluň. Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Bu hereket haramdyr. Ymam Şafigy (Allah oňa rahmet etsin) bu herekediň haramdygyny El-Um atly kitabynda belläp geçýär. Bu ...

Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi?

28 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Allah tagalaga şärik goşsa, ol uly günä duçar bolandyr.” (Nisa süresi 4/48) Allah Tagala özüne şärik goşana jenneti haram edendir. Allah Tagala bu barada şeýle diýýär: إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... daşky keşbini üýtgedip satanistleriň keşbine bürenmekdir. Kapyrlaryň baýramyna goşulman adaty boluşy ýaly bolup, kapyrlaryň baýramlaryny bellemek haram bolup durka. Kapyrlaryň özleri bilen deň derejede ...

Öýde toty guş, balyk saklasaň bolýarmy?

28 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Meniň soragym: Öýde saklanýan guşlar ýagny toty guş (papugaý) saklasaň şolar gargynýar diýýärler. Şol aýdylýan zat ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Yslamda arak içmek, satmak, satýana we öndürýäne kömek etmek haramdyr. Bu hereketleriň hemmesi şeýtanyň amalydyr. Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär: يَا ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... jähennemi boljagyny, olara jennetiň haramdygyny Allah Tagala habar berýär. Mysal üçin Mekke butparazlary Allaha ynanýardylar. Hawa edil şol Mşürükler Pygamberimize garşy söweşen, Kurany inkär eden Mekke ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... kişi zerurlyk bolmasa, metjitden daşary çykmaly däl, hassa zyýaratyna gitmeli däl, jynaza namaza gatnaşmaly däldir. Gijeleri aýalynyň ýanyna baryp, ýanaşmagy haramdyr. Özüni Allaha ýakynlaşdyrjak ybadatlar ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolsa, eger buýrulan amal hakynda onuň müstehaplygyny görkezýän başga delil bolmasa, buýrulan amalyň wäjipligini aňladýar. Wäjibi terk etmek haramdyr. Wäjibe amal eden sogap gazanar, terk eden azaba ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.