Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 3 / 3

Dini ýazgylar ýazylgy bolan gereksiz kagyzlary näme etmeli?

02 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum! Köpden bäri Allah diýilip ýazylan sözleri öz içine alýan kagyz böleklerini ýygnaýaryn - gazet, žurnallarda gabat ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... egilmek, bükülmek, sežde we şoňa meňzeş zatlary etmek haramdyr. Hezreti Enes (radiallahu anh) şeýle rowaýat edýär: Bir adam gelip Pygamberimizden (sallallahu aleýhi we sellem): “Ýa Resulullah! Bir musulman ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Dinimizde-de göz-dilden goranmak üçin agaç, ot, ýüp, mata, daş, balyk gulak, süňk, şah ýaly zatlary asmak şirk hasaplanyp haram edilendir. Şol sebäpli hem ýüzärligiň göz-dilden goraýanlygyna ýa-da gorajakdygyna ...

Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?

08 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... halky oňa garşy öjükdirip, küşgürmegi we olara bet-doga, gargyş etmegi haram edýär. Musulman kişi hemişe halkyň, döwletiň we döwlet ýolbaşçylarynyň gowlugy üçin Allaha doga-dileg etmelidir. Allah ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... haram etdiler we maňa şirk goşmaklaryny buýrdylar”.8 Abdullah bin Abbas (radiallahu anh) şeýle diýýär: “Adam (aleýhis salam) bilen Nuh pygamberiň arasynda 10-asyr bardyr. Bu 10-asryň içinde ýaşanlaryň ...

Erkeklere gyzyl dakynmak harammy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Sorag: Esselämu aleýkum. Erkeklere gyzyl dakynmak harammy? Jogap: Waleýkum esseläm. Musulman erkeklere gyzyl dakynmak haramdyr. Zenanlara haram däldir. Pygamberimiz Muhammed sallallahu ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.