Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 5 sany netije tapyldy.

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... We Müftüler hem Saud Arabystan hökümetinde işleýän bolsa, onda ol hem günäkär bolmaýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Soragda ady tutylan toparlar Tekfirji, Hariji, ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolan we özlerini “Irak we Şam Yslam döwleti” diýip atlandyran, soňradan diňe “Yslam döwleti” diýip at alan topar, Tekfirji, Radikal, Hariji fyrkasyndandyr. Bulara Tekfirji diýilmeginiň sebäbi musulmanlara ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Hamd ýeke-täk Allaha degişlidir. Biz Ondan bize kömek bermegini hem-de bizi bagyşlamagyny soraýarys. Nebislerimiziñ şerinden, amallarymyzyñ ýamanyndan Onuñ penasyna ýüzlenýäris. Allah kimi dogry ýola ...

Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... sözüniñ aşagynda bukulyp, sözde özüni selefiý diýip tanadýan hariji, tekfirji, radikal, fanatik toparlar peýda bolandyr. Bu toparlaryñ esasy wasyplary: 1-Özünden başgalaryny doly musulman hasap etmezler. ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.