Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 6 sany netije tapyldy.

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sahypaň akyjysy: Esselämu aleýkum we rahmetullahi wa berekätuh. Soragymyz ýagny şu wagtky döwürde esasanam daşary ýurtdaky Türkmen gyzlarymyzyň ...

Dostym gözümiñ öñünde ýandy. (Ybratlyk)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... düýbünden başga adam boldum. Allahyñ izni bilen umrä gitmek nesip etdi. InşAllah nesip bolsa haja giderin.....Ömür Allah Tagalanyñ elindedir. (Abdulhamid Bilali, Hijapsyz zenanlar üçin kitabyndan) Allaha ...

Zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ hökümi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolmasa öýünden çykmazlygydyr. Eger çykmaly bolaýan ýagdaýynda-da, Allah Taglanyñ buýruşy ýaly edebe laýyk hijap we doly örtýän giñ lybaslar geýmelidir we atyr sepinmeli däldir. Öýüniñ içinde bolsa, eger ...

Musulman zenanlara makýaž ulanmak bolýarmy?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Gelin-gyzlar, hijaplyka ýüzlerine we gözlerine bezeg üçin boýag çalsa bolýarmy? Jogap: Waleýkum esseläm ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.