Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Ýaşululara sylag-hormat etmek.

25 Mart 2018 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا ، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا “Iman edenleriň, imanlarynyň iň kämili, ahlagy iň gowy bolanydyr.” (رواه الترمذي Tirmizi) Pygamberimiz Muhammet (sallallahu aleýhi we sellem) aýtdy: ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  “Eý iman edenler! Raina diýmäň, unzurna diýiň we diňläň. Kapyrlar üçin agyr azap bardyr.” (Bakara, 2/104) Ibn Kesir (rahimahullah) bu aýatyň tefsirinde şeýle diýýär: نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  “Eý, iman getirenler! Eger size bir bozgak (fasyk) adam bir habar getirse, (birdenkä) käbirine zyýan ýetirip, soň bu etmişiňize ökünmez ýaly, ol (habaryň aňyrsyny) soraşdyryp görüň!” (Hujurat 49/6) ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... jemgyýetde Allah gorkusynyň, takwalygyň, imanyň azalýandygy üçindir. Ýeterli we gerekli derejede dogry Yslamyň halkymyza ýetirilmezligi, Kuran we sünnet saýasynda ýagşylyga buýrup, ýamanlykdan gaýtarýan ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... widýolardyr. Allah Tagala Kuran-Kerimde harama seretmezlik barada: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ “Eý Pygamber! Iman eden erkeklere aýt harama seretmesinler ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ “Eý iman edenler! Içgi, humar oýunlary, ...

Şeksiz-şübhesiz iman etmek.

04 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... bolmazdan Allaha gowuşsa, hökman jennete girer.” (Muslim) Hadysdan çykan peýdalar: 1-Lä ilähe illallahyň (Töwhidiň) fazileti, ähmiýeti. 2-Iki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman edenler jennete girjekdir. ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... dini bilen şu wagtky ýehudy, hristianlaryň eýerýän dini, şol bir dinmi ýa-da üýtgänmi? Bir Allahyň ýaradyjylygyna iman etmek, ynanmak jennete girmek üçin ýeterlikmi? Diýen soraglary öz içine alýar. Bu ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... etmeginiň sebäbi gadyr gijesine gabat gelmek üçindir. Şonuň üçin Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Gadyr gijesini ramazan aýynyň soňky on gününiň täk gijelerinde gözläň!2 Iman edip ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Şaýatlyk edýärin Muhammet (sallallahu aleýhi we sellem) Allahyň Pygamberidir, ilçisidir diýip, iman eden we şaýatlyk getiren her bir musulmanyň ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... öwrenip, salamy ýaýratmak imanyň köpelmegine, jennete girmegimize we halkyň arasynda sylag-hormatyň, söýgü-muhabbetiň, agzybirligiň güýçlenmegine sebäp boljakdyr. Hut şonuň üçin Pygamberimiz (sallallahu ...

Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?

08 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Tagala aýatda şeýle diýýär: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ “Eý iman edenler! Allaha ytagat ediň, Pygambere ytagat ediň we özüňizden ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.