Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 3

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... esasy: Allaha, Perişdelere, Kitaplara, Pygamberlere, ahyrýet gününe, kadara, haýryň we şeriň Allahdan gelýändigine ynanmakdyr. Bular imanyň alty rüküni, şertidir. Gaýba degişli meselelere, diniň esasy ...

Kelemesini bilmeýän kişi musulmanmy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... däldir. Yslam dindir we bu diniñ iman edilmeli esaslary we şertleri  bardyr. We amal edilmeli ybadatlary bardyr.  Meşhur Jibril hadysynda, Jebraýyl perişde Pygamberimizden (sallallahu ...

Mähremsiz zenan maşgala sapar etmek bolýarmy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Muslimiñ Sahyhynda: “Allaha we ahyrýet gününe iman edenzenanyñ, ýanynda mähremi bolmasa, üç gijelik uzaklykdaky ýola çykmagy halal däldir” (ýagny haramdyr) diýilýär. Bellik: ...

Jihät näme?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... başymaza gelip biljek ezýetlere, bela-beterlere sabyr edip, çydamak üçin nefis bilen jihat etmek. Şeýtan bilen jihat iki mertebedir: 1. Şeýtanyñ ynsana iman meselesinde içine atýan şek-şübhelerine ...

Pygamberimiziñ doglan gününi bellemek (Möwlit) etmek bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً “Eý iman edenler! Allaha ytagat ediň we Pygambere ytagat ediň we sizden bolan hökümdarlara ytagat ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Dinimiz Yslamda içginiñ haram edilmeginiñ sebäblerinden bir bölegi hem şu zatlardyr. Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär: “Eý iman edenler! Içgi, humar oýunlary, dikilen daşlar (butlar) we pal oklary, ...

Gahar-gazapdan nädip saplanmaly we gabanjañlyk?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... bir zada ýaramaýan, binamys, deýýus erkek sypatly käbir töññeler ýaly bolan bolsadylar, bu günki günde bu Türkmenlerden nam-nyşan galmazdy. Alhamdulilläh: Dini imany, yslam nygmatyny, ar-namysy, zenanlarymyzy ...

Jynsy gatnaşykly widýolary görseñ bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we deýýuslaşýar. Olar üçin bu zatlar adaty zat bolup galýar. Allah Tagala Kuran-Kerimde harama seretmezlik barada: “Eý Pygamber! Iman eden erkeklere aýt harama seretmesinler we namyslaryny gorasynlar......Iman ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ter ähli zatlar olar üçin istigfar eder.” 23 Elbetde imany bar kişiniñ janly-jandaryñ ylym öwrenýän kişi üçin, Allah Tagaladan bagyşlanma dileýänine şübhesi ýokdur. Kuran-Kerimde Allah Tagala şeýle ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Bu hem alymlaryñ mahlukatyñ içindäki ornunyñ uludygyna delildir. Allah Tagala iman etmedik ynsanlardan, iman edenleri üstün kyldy. Iman edenleriñ içinde bolsa, alymlary üstün etdi. Bu barada Allah Tagala ...

Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Men özüm Allaha şükür imanly, bir gyz bilen söýüşýän. Ol hem Alhamdulilläh imanly. Indi ikimiz nähili gatnaşykda ...

Dostym gözümiñ öñünde ýandy. (Ybratlyk)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... atasy, kakasy bolsa butçy müşrik. Haçanda Nuh (aleýhis salam) öz kowum-garyndaşlaryny Yslama çagyranda öz bagryndan önen ogly oña iman etmedi. Gaty geñ waka. Kakasy gämi guryp öz tarapdarlary bilen halas ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... hakynda hasaba çekjekdir. Allah Tagala aýatda: “Eý iman edenler! Özüñizi we maşgalañyzy ýangyjy ynsanlardan we daşlardan ybarat bolan jähennem odyndan gorañ” diýýär. (Tahrim 66/6) Başymyzyñ täçi Pygamberimiz ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Musannef: 7722) Sahabadan Ebu Derda radiallahu anh şeýle diýendir: “Namaz kylmaýanyñ imany ýokdur, täreti bolmaýanyñ namazy ýokdur.” (Ibn Abdilberr: 4/225, Lälekai Itikad Ehli Sunna : 1536, Muhammed ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... aýakta tutan sütündir. Eger ol sütün bolmasa din hem bolmaz. Namaz musulman bilen kapyryñ arasyny aýyrýan iñ möhüm zatdyr. Namaz nurdyr we imanyñ alamatydyr. Namazyñ Yslamdaky ýeri bedendäki baş ýalydyr. ...

Gadyr gijesi haçan bolýar we ol gijäni nähili geçirmeli?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... diýýär: “Kim iman edip we sogabyny Allahdan garaşyp gadyr gijesini ihýa etse, (ýagny zikir, doga-dileg, ybadat bilen geçirse), Allah onuñ geçmiş günälerini bagyşlar.” (Ibn Mäje we başgalar) Bu hadys ...

Gadyr gijesiniñ fazileti we ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... bu gijä gabat geljek bolup, Ramazan gijelerini ybadat bilen geçirerdi we bu barada şeýle diýdi: “Kim iman edip we sogabyny Allahdan garaşyp gadyr gijesini ihýa etse, (ýagny zikir, doga-dileg, ybadat bilen ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.