Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 3 / 3

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... üçin mahsus etmek, ýagny ýörite Baýram günlerinde gabyra zyýarata gitmek. Allah we Muhammed aleýhis salama iman eden her musulman doganymyza ýokaryda sanalan we başgada haram, şer işlerden ägä bolup, ...

Agzy bekli kişi ýatdan çykaryp iýip, içse orazasy açylýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... bilen düzetsin. Eger muña güýji ýetmese, dili bilen düzetsin. Eger muñada güýji ýetmese, kalby bilen (şol erbetligi) ýigrensin. Bu bolsa, imanyñ iñ gowşagydyr.” (Muslim, Kitabul-Iman (49). Orazaly kişiniñ ...

Meşhur Jibril hadysy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... Soñra ol kişi Pygamberimize (sallallahu aleýhi we sellem): Maña imandan habar ber, diýdi. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Oña: Iman: Allaha, Perişdelere, Kitaplara, Pygamberlere, Ahyrýet gününe, ...

Töwhidiñ fazileti.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

 Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen. Abdullah ibn Abbas radiýallahu anhuma aýdýar: Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem Muazy Ýemene ugradanda, Oña şeýle diýdi: “Seniñ gidýän (ýeriñ ...

Yslam akydasy (3)

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... şirk getiren halynda Allah Tagalaga iman getirýärler.” 5 Sünnetden delili: Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Meniň ymmatymdan birnäçe taypa müşriklere goşulyp, butlara ybadat edýänçäler, kyýamat ...

Yslam akydasy.(2)

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... näme? Jogap: Töwhidiñ peýdasy- ahyrýetde ebedi azapdan halas bolup, bu dünýäde dogry ýola düşüp, günäleriñ bagyşlanmagydyr. Delili Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär: “Allah Tagalaga iman getirenler ...

Yslam akydasy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Musulman kişä zenan bolsun erkek bolsun, uly bolsun kiçi bolsun dinimiziñ ilkinji parz edýän zady iman etmekdir we imana, akyda, töwhide ...

Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... iman edendikleri sebäpli olara uly sylag-sogap taýynlap goýdy.”1 2-Allah Tagala aýatda şeýle diýýär: “Muhammet Allahyñ resuly-ilçisidir. Onuñ bilen bile bolanlar (ýagny, möminler) kapyrlaryñ garşysynda ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... onuñ şol abraýly döwürlerde ýaşamaklygy, Allah tarapyndan öwülen selefden hasaplanmagy üçin ýeterlik bolmaýar. 2. Iman-akyda taýdan: Bu ýerde iman-akydada sahabalar bilen (Allah olardan razy bolsun) ...

İmân Mescidi

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Arama - Bağlantılar / Salgylar

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.