Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 17 sany netije tapyldy.

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? Allahyň razylygy üçin maglumat bermegiňizi sizden haýyşt edýärin. ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etsin!? Allah Tagala Maňa dünýäni ynandy, siz Maňa ynanmazçylyk edýäňizmi? Diýdi. Soňra Ebu Said el-Hudri (radiAllahu anh) şeýle diýdi: Ol kişi yzyna gitdi. Jemagatdan biri bolsa, Halid bin Welidmikä ...

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

28 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum Musulman doganym. Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? Allah razy bolsun. Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... jemagat bilen okap bilmegi üçin, ygtykafa diňe metjitlerde girilýär. Ygtykafyň şertleri bardyr. Haçanda şol şertler ýerine ýetirilse ytykaf sahyh/dogry we kabul bolýar. Olar: 1-Niýet. Bunyň delili: ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... jemagata salam berilende üç gezek gaýtalamak mustehapdyr. Hezreti Enesden (radiallahu anh) rowaýat edilen hadysda: “Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) ........bir jemagatyň ýanyna gelip salam ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we her adimimde Allaha ýakynlaşýan diýip, jogap berer eken.) Ertesi gün metjidi jynaza namaz okajaklar doldurdy. Uly jemagat bolup jynaza namazyny kyldyk. Jynazadan soňra ony mazarystanlyga alyp geldik ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... hökümlerine, selef-salyhynyň ijma eden hökümlerine şeksiz-şübhesiz iman etmek hem akyda degişlidir. Hususanam Yslam akydasy diýilende, ähli-sünnet we'l jemagatyň (أهل السنة والجماعة) akydasy göz öňüne ...

Hütbe diýmek näme bolýar?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... diýip, juma we baýram namazlarynda ymamyñ minbere çykyp, jemagata ýüzlenip ögüt- nesihat we doga-dileg wagyz etmegine aýdylýar. Salamat boluň!  ...

Zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ hökümi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... atyr (misk) sepinen zenan, ýassy namazyna jemagata gelmesin” diýýär. (Muslim) Ebu Musa el-Eşariniñ (radiallahu anh) rowaýat eden hadysynda bolsa, zenanlaryñ atyr sepinip daşaryk çykmazlygy barada anyk ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... dursyn olar mesjide erte we ýassy namazyny kylmak üçin jemagata gelmeýän kişileri mynafyk hasap ederlerdi. Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýtdy: “Mynafyklar üçin iñ agyr namaz yassy we erte ...

Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... namazyny hökman ol ýerde jemagat bilen kylmalydyr. Juma güni öýle namazyñ ýerine Juma namazy kylynýandyr. Goşmaça öýle okalmasy dogry däldir. Juma namazyndan soñra öýle namazy kylmagy ündeýän kişiler: ...

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... başga biri bilen jemagat bolup, üýşip bir bolup (hor bolup) aýtmak jaiz däldir. 9-Baýram güni agyz beklemek: Baýram günleri agyz beklemek ijma bilen haramdyr. “Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem ...

Yslam akydasy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

...  Jogap: Allaha ybadat edeniñde, göýä Allahy görýän ýaly ybadat etmege, ybadatda yhsan diýilýär. Delili Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär: “Bir özüñ ýa-da jemagat bilen namaza duran wagtyñda, Allah ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... gusul boldum. Gusul täretini alsam hassalanyp öljegimden gorkup teýim etdim. (Gusul almadan jemagata ymam bolup) erte namazyny kyldyrdym. (Medinä gelenimizde) bolan wakany Pygamberimiz sallallahu aleýhi ...

Yslamdaky iñ uly günä şirk

11 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... gitmek, azan aýtmak, jemagata ymam bolmak ýada dünýewi bähbitler üçin dini ylym öwrenmek, jihat etmek gizlin kiçi şirke mysaldyr. Pygamberimiz Muhammed sallallahu aleýhi we sellem şeýle diýýär: “Dinara ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.