Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 27 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Ramazan aýynda agyz beklemegiň ähmiýeti we Ramazan aýyna mahsus amallar.

12 Maý 2019 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتْ الشَّيَاطِينُ رواه البخاري ، ومسلم “Ramazan aýy başlanda jennetiň gapylary açylar we dowzahyň gapylary ýapylar. ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... urýanlar. (Ikinjisi) Geýinilgi emma ýalaňaç, özü hem islän, (başgalary hem ony görende) islegi çeken, başlary hem edil düýe örküçleri ýaly zenanlardyr. Bu zenanlar jennete girmezler. Hatda jennetiň ysyny ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... anh) Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) dädesiniň ogly we Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) gyzy, jenneti zenanlaryň iň hormatlysy Fatma enemiziň ýan ýoldaşydy.   5- Pygamberimiziň ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... iki kişisine, dirikä jennet bilen buşlanan, Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) sahabalary bolan Hezreti Osmana, Hezreti Ala garşy çykýarlar. Özlerini olardan üstün görýärler we öz hereketlerini ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Ondan başga günäleri islän bendesine bagyşlar. Kim Allaha şärik goşsa, ol uly günä duçar bolandyr.” 1 Allah Tagala özüne şärik goşana jenneti haram edendir. Allah Tagala bu barada şeýle diýýär: إِنَّهُ ...

Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi?

28 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Allah tagalaga şärik goşsa, ol uly günä duçar bolandyr.” (Nisa süresi 4/48) Allah Tagala özüne şärik goşana jenneti haram edendir. Allah Tagala bu barada şeýle diýýär: إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ ...

Şeksiz-şübhesiz iman etmek.

04 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... bolmazdan Allaha gowuşsa, hökman jennete girer.” (Muslim) Hadysdan çykan peýdalar: 1-Lä ilähe illallahyň (Töwhidiň) fazileti, ähmiýeti. 2-Iki şaýatlyga şeksiz-şübhesiz iman edenler jennete girjekdir. ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... bolmaly. Onuňam dini hristiýan dini, hristiýan dinine ynanýan adam jennete düşüp bilermi? Düşüp bilmeýän bolsada näme üçin? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Bu sorag örän möhüm ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Musulmanlaryň salamy atamyz Adamyň (aleýhis salam) salamydyr. Musulmanlaryň salamy jennetileriň, perişdeleriň salamydyr. Salamyň edebini ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... jennet bakçalaryndan bir bakça eder diýip, dileýän.... Allah Tagala aýatda: كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة “Her bir janly ölümi datjakdyr. Kyýamat ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... akyda amallaryň kabul bolmagynyň sebäpkärdir. 5-Dogry akyda ynsan aklyna we dine ters bolan yrymlardan, bidgat we hurafalardan saplanmagyň sebäpkäridir. 6-Dogry akyda jennete girmegiň we dowzahdan ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... söwýärler: Şigalar Hezreti Ebu Bekire we Hezreti Omara (radiallahu anhuma) lagnat aýdýarlar. Emma Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) olar dirikä jennet bilen buşlady. Şigalar başga sahabalarada ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Allah Tagalanyñ rahmetinden soñra biziñ jennete girmegimize sebäp boljak zat salyh amallardyr. Amalyñ salyh bolmagy we Allah Tagalañ gatynda ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.