Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 13 sany netije tapyldy.

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? Allahyň razylygy üçin maglumat bermegiňizi sizden haýyşt edýärin. ...

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

28 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum Musulman doganym. Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? Allah razy bolsun. Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Kelemesini bilmeýän kişi musulmanmy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun.  Sorag: Esselämu aleýkum. Men size bir soragym bar. Kelemesini bilmeýän kişi musulmanmy? Köp kişi kelemesini bilenok özlerinede ...

Hütbe diýmek näme bolýar?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... diýip, juma we baýram namazlarynda ymamyñ minbere çykyp, jemagata ýüzlenip ögüt- nesihat we doga-dileg wagyz etmegine aýdylýar. Salamat boluň!  ...

Pygamberimiziñ doglan gününi bellemek (Möwlit) etmek bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... maslahat berdiler. Dinde soňradan tapylan bidgatlardan ägä bolmak barada, Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) juma hütbesinde şeýle diýeni rowaýat edilýär;  أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolsañ men daşaryk çykjak däldim, diýýär. Omar oña: Eger bir kişi üçin daşaryk çykyp bilýän bolsañ, namaz üçin daşaryk çyk, diýýär.” (Ibn Ebi Şeýbe, Musannef 1/344-345) Ençeme hadysda diñe Juma namazy ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Bir kişiniñ Kelimeti-Töwhidi aýdyp musulman bolanyndan soñra oña parz bolýan ikinji we iñ möhüm zat bäş wagt namazdyr. Çünki namaz Yslamy ...

Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselamu aleýkum. Juma namazyndan soñra zuhur (öýle) okalýarmy? Jogap: Waleýkum esselam we rahmetullahi we barakat. Juma ...

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

...  2-Baýramda bezenip iñ owadan lybaslar geýmek: Ymam Ibnu'l-Kaýýim rahimahullah şeýle diýdi: “Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem baýrama gidende owadan lybaslar geýerdi. Baýramlarda we juma güni ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.