Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 5 sany netije tapyldy.

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bilen Muhammed bin Saudyň ylalaşygy netijesinde şu wagtky Saud Arabystanyň binýady atylýar we döwletiň baş kanuny höküminde Şerigat kabul edilýär. Şu wagt Yslam äleminde baş kanuny Şerigat bolan, ýeke-täk ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Arabystany terora goldaw berýän ýurt höküminde suratlandyrýarlar. Bunyň esasy iki sebäbi bar; 1-nji Saud Arabystan ýer ýüzündäki musulman döwletleriniň içinde baş kanuny Şerigat ýagny Kuran we Sünnet ...

Şerigat diýmek näme?

01 Iýun 2015 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... diýmek, ýol, ýörelge, kanun diýmekdir. Adalgada الشريعة/ Şerigat diýmek bolsa, Allah Tagalaň bendeleri üçin kanunlaşdyran zatlarydyr. Şerigat dolulygyna diniň özüdir we Allah Tagalaň kanunydyr. Allah ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Arapça Dustur bolsa, kanun diýmekdir. Musulmanyň ýoly-ýörelgesi, dustury şerigatdyr, Kuran we Sünnetdir. Dinimizi, Kuran-Sünneti bilmeýändigimiz üçin dessurdan uzaklaşýarys. Çünki hak din bolan Yslamy, ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.