Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 48 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) 14 asyr öñ ymmatynyñ sezewar boljak azgynlygyndan habar berdi. Ol hem kapyrlaryň agzyny öýkünmekdir, olara meňzemäge çalyşmakdyr. Öz dininden bihabar ençeme musulman lybasynda, ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... inkär etmek, Musulmanlara kapyr diýmek ýaly zatlar ol töhmetleriň diňe az bölegidir. Muhammmed bin Abdulwahab eýýäm diri wagty özüne atylan töhmetlere jogap berip, başlaýar we dürli ýurtlara özüniň akydasyny ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Bu radikal toparlaryň Saud Arabystanda, teror hüjümleri amala aşyrmagynyň asyl sebäbi, olar ýerli döwlet ýolbaşçylaryny we döwlet edaralarynda işleýän işgärleri kapyr hasap edýärler. Saud Arabystan häkimýetine ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... gürleşmegidir. 6-Teberruj zenanlaryň nämährem erkekleriň arasyna goşulmagydyr. 7-Teberruj erkeklere ýa-da kapyr zenanlara meňzemäge çalyşmakdyr. 8-Teberruj dar, içi görünjek derejede ýuka egin-eşikler ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... hem edil şol Pygamberleriň başyna gelen synaglar geljekdir. Zamanamyzda hem bidgatçylar, jahyllar, kapyrlar hakyky Yslamy ýaýradýan musulmanlary garalamak üçin dürli atlar bilen atlandyrýarlar. Allah ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... aleýhi we sellem) Möwlidini bellemeýärdiler. Bu bidgaty ilkini tapanlar azan şigalaryň bir şahasy bolan Fatymylardyr.   14- Fatymylar döwletinde açyk küfür/kapyrlyk, pyssy-puçurlyk, arak-şerap ...

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... siziň tagamyňyz hem olara halaldyr...” 1 Emma ähli-kitabdan başga müşrük, otparaz, gabyrparaz, ataist, deist, komunist ýaly kapyrlaryň kesen janlysyny iýmek haramdyr. Ähli-kitabyň (Hristianlaryň ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... baýramyň aslyny Grek, Rim butparazlygyndan alyp gaýdýanlygy, zynanyň, deýýuslygyň, binamyslygyň nyşanydygy we soňradan Hristianlaşdyrylanlygy bolsa, anykdyr. Bilişimiz ýaly Yslamda musulmanlara kapyrlara ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... käfir/kapyr diýýändikleri üçindir. Bularyň edýän işleriniň Yslam bilen hiç hili baglanyşygy ýokdur. Özlerini Yslam döwleti diýip atlandyrmagynyň ýa-da jihat edýäris diýmeginiň hiç hili gadyr-gymmaty ...

Musulman toýy nähili bolmaly?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... aýry oturmaly. Zenanlara zenanlar, erkeklere erkekler hyzmat etmeli. Israfçylyk-zaýaçylyk etmeli däl. Geline kapyr zenanlaryň däp-dessury bolan ýarym-ýalaňaç, dar, içini görkezýän, bedenini belli ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Bu baýram öz göz başyny Hristianlykdan öňki Ýewropa taryhyndan alyp gaýdýar. Asly müşrükleriň, köp taňryly halklaryň baýramydyr. Kapyrlyk, müşrüklik, jadygöýlik, satanizm, ruhçulyk ynançlaryň garyndysy ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

... almazlyklary üçin gämini noksanly hala getirdim.) Ol erkek çagany ölürmegimiň sebäbi bolsa, ol kapyrdy. Ene-atasy bolsa mü'min- diler.” Wakaň dowamy Kehf süresinde şeýle habar berilýär: وَأَمَّا ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... ogly diýdiler. Hristianlar Isa Allahyň ogly diýdiler. Olaryň agyzlary bilen aýdan bu sözleri, öňki geçen kapyrlaryň sözlerine meňzeýär. Allah olary öldürsün. Nädip (hakdan batyla) öwrülýärler.” 13 Bir ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.