Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 28 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) 14 asyr öñ ymmatynyñ sezewar boljak azgynlygyndan habar berdi. Ol hem kapyrlaryň agzyny öýkünmekdir, olara meňzemäge çalyşmakdyr. Öz dininden bihabar ençeme musulman lybasynda, ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... degişli din guramalarynda işleýän kişileri bolsa, dini satan mynafyk, kapyr hasaplaýarlar. Mekke we Medinäni bu kapyrlardan halas etmeli diýýärler. Emma habar beriş serişdelerinden ugur alsak, Saud ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Yslam akydasyny/ynanjyny, musulmanyň dünýä garaýyşyny öwrenmeýän, bilmeýän jahyl musulmanlar, öz gymmatlyklaryndan uzaklaşyp kapyrlaryň edenini edip, olaryň ýol-ýörelgelerine eýerýärler. Jemgyýetimizdäki ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... hem edil şol Pygamberleriň başyna gelen synaglar geljekdir. Zamanamyzda hem bidgatçylar, jahyllar, kapyrlar hakyky Yslamy ýaýradýan musulmanlary garalamak üçin dürli atlar bilen atlandyrýarlar. Allah ...

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... siziň tagamyňyz hem olara halaldyr...” 1 Emma ähli-kitabdan başga müşrük, otparaz, gabyrparaz, ataist, deist, komunist ýaly kapyrlaryň kesen janlysyny iýmek haramdyr. Ähli-kitabyň (Hristianlaryň ...

Söýgüliler güni däl, zyna güni.

31 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... baýramyň aslyny Grek, Rim butparazlygyndan alyp gaýdýanlygy, zynanyň, deýýuslygyň, binamyslygyň nyşanydygy we soňradan Hristianlaşdyrylanlygy bolsa, anykdyr. Bilişimiz ýaly Yslamda musulmanlara kapyrlara ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýokdur. Bu kişiler musulman döwletlerinde fitne-fesat çykarýan, bigüna adamlary, musulmanlary öldürýän, Yslam ýurtlarynyň bölek-büçek bolup, kapyrlara iým bolmagyna hyzmat edýän, musulman döwlet baştutanlaryny ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... daşky keşbini üýtgedip satanistleriň keşbine bürenmekdir. Kapyrlaryň baýramyna goşulman adaty boluşy ýaly bolup, kapyrlaryň baýramlaryny bellemek haram bolup durka. Kapyrlaryň özleri bilen deň derejede ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... ogly diýdiler. Hristianlar Isa Allahyň ogly diýdiler. Olaryň agyzlary bilen aýdan bu sözleri, öňki geçen kapyrlaryň sözlerine meňzeýär. Allah olary öldürsün. Nädip (hakdan batyla) öwrülýärler.” 13 Bir ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... döwletlerde dini ylym azaldy, musulman halklar öz ýol-ýörelgelerinden ýüz öwrüp, kapyrlaryň edenini edip, olary görelde alyp başladylar. Geýinişlerinde, daş keşplerinde, özüni alyp baryşlarynda, toýdyr-baýramlarynda ...

Müşrükler näme üçin butlara ybadat edýärler?

28 Aprel 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Haçanda Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Yslama dagwat edip ynsanlary hak ýola çagyryp başlanda. Kureýiş taýpasynyň kapyrlary ...

Jihät näme?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... jihat dört mertebedir: 1. Nefis bilen jihat, 2. Şeýtan bilen jihat,  3. Kapyrlar bilen jihat,  4. Mynafyklar bilen jihat.  Bu dört mertebe hem 13 mertebä bölünýär. Nefis ...

Surata düşmek, owadanlyk üçin öýde asmak bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... suratkeşlerdir.” 1 Janly zatlaryñ suratyny öýe asmak haramdyr. Janly zatlaryñ suratyny öýe asmakda iki hili günäkärçilik bar! 1-nji: Kapyrlara meñzemek. Çünki öýlerde surat asmak däbi, musulman halklara ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.