Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 57 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 3

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... batyl we küfür ynançlar hem halkyñ içinde az däldir. Bu makalamyzda kapyrlaryñ baýramyny hususanam täze ýyl bellemegiñ Yslamda haramdygyny, Kuran we Sahyh hadyslaryñ, ähli-sünnediñ, ulamalaryñ sözüniñ ...

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýyllardyr alym ýetişdirip gelýän maşgalada dogulandyr. 10 ýaşyna ýetmezden, Kuran-Kerimi ýat tutýar. Döwürüniň uly alymlaryndan düýpli Yslam ylymlaryny öwrenýär. Ylym öwrenmek üçin dürli ýurtlara sapar ...

Al-Kaida, Bokko-Haram, Şabab ýaly radikal toparlar?

09 Oktýabr 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Arabystany terora goldaw berýän ýurt höküminde suratlandyrýarlar. Bunyň esasy iki sebäbi bar; 1-nji Saud Arabystan ýer ýüzündäki musulman döwletleriniň içinde baş kanuny Şerigat ýagny Kuran we Sünnet ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... görünmek diýen manylardadyr. Ýagny teberruj diýmek: Zenanyň bedeniniň ýa-da bezeginiň bir bölegini özüne nämährem/keseki kişilere görünjek derejede açmagydyr. Kuran-Kerim, Sünnet we alymlaryň ijmasy ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýa-da ýalňyş. Kimi diňlemeli we kimi diňlemeli däl? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Her musulman Kurana, sahyh hadyslara we selefi-salyhyna ýagny sahabalara, tabygynlara, taby-tabygynlara ...

Möwlit bidgaty.

09 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we Pygamberimizi (sallallahu aleýhi we sellem) hakyky söýgi bilen söýen kişilerdir. Bular ilkinji üç nesil musulmanlardan bolan, faziletli üç asryň ýaşaýjylarydyr. Allah Tagalaň Kuran-Kerimini, Pygamberimiziň ...

Kapyrlaryň kesen janlysyndan iýmek bolýarmy?

08 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... we Ýehudylaryň kesen janlylaryny iýmek musulmanlara halaldygyny, ähli-sünnet alymlary bir agyzdan kabul edýärler. Allah Tagala Kuran-Kerimde bu barada şeýle diýýär: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...

Çaga Şükürgeldi diýip at daksaň bolýarmy?

17 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) erbet many añladýan atlary üýtgedip owadan we dürs atlar dakanlygy sahyh-hadyslarda geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh ...

Haramdan gelen gazanjy iýip-içmek bolýarmy?

03 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... baglasak, Allah Tagala bize garaşmadyk ýerimizden ryzk berer. Allah Tagala bu barada Kuran-Kerimde şeýle diýýär: مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ “Bu adamyň neslinden şeýle kişiler çykar, olar Kuran okarlar emma okan Kuranlary bogazyndan aşak geçmez. Butparazlary taşlap, musulmanlary öldürerler. Olar göýä awyň bärisinden ...

Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy?

15 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... şirkdir”2diýýär. Belli bir wagtda, günde, aýda nämeleriň inýänligi diňe Allah Tagalaň bilýän ylymydyr. Bu baradaky ylymy biz diňe Kuran-Kerimiň we sahyh hadyslaryň üsti bilen bilip bileris. Allah Tagalaň ...

Gurbanlykda hiňňildik uçmak günämi?

14 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... döküljegini diňe Allah Tagala bilýändir. Ol amallary bolsa, Allah Tagala bize Kuran-Kerimde, sahyh hadyslarda habar berendir. Köp ýerlerde edilişi ýaly zenan-erkek garym-gatym bolup, bagşy getirip aýdym-saz ...

Kalýanyň we temmäki önümleriniň hökümi näme?

13 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Bu önümleriň ähli görnüşleri (Kuran-Kerimiň) şu iki aýaty we manylarynda habar berilenleriň saýasynda haramdyr. Allah Tagaladan musulmanlary, özleri üçin peýdaly boljak zatlary ugrukdyrmagyny, dünýäde ...

Erkeklere gaş ütmek bolýarmy?

10 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Tagalaň ýaradan şeklini üýtgetmek bolsa, haramdyr. Allah Tagala Kuran-Kerimde bu barada şeýle diýýär: لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ “...Allah Tagalanyň ýaradan zadynda üýtgetme bolmaz.....”1  ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.