Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 57 sany netije tapyldy.
Sahypa 3 / 3

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... kişi aýdym-sazdan uzak durmalydyr. Aýdym-sazyñ haramlygy Kuran-Kerimiñ aýaty we Sahyh Hadys bilen sabitdir. Kuran-Kerimde Allah Tagala şeýle diýýär: “Adamlaryñ arasynda şeýle kimseler bar-ki, ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... goramagyny umyt edip ýörenlere duşmak bolýar. Allah Tagala şirk goşup toba etmän ölen ynsany, ebedi bagyşlamajakdygyny bize Kuran-Kerimde habar berýär. Allah Tagala bu barada şeýle diýýär: إِنَّ ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... widýolardyr. Allah Tagala Kuran-Kerimde harama seretmezlik barada: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ “Eý Pygamber! Iman eden erkeklere aýt harama seretmesinler ...

Gabyra çokunýanlar butparazmy ýa-da başga bir at berilýärmi?

28 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Allah Tagala şirk edip toba etmän ölen ynsany, ebedi bagyşlamajakdygyny bize Kuran-Kerimde habar berendir. Allah Tagala bu barada şeýle diýýär: إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... gözel keşbini üýtgedip, şeýtany sypata öwrülýändiklerini görýäris. Allah Tagala Kuran-Kerimde, Iblisiň şeýle diýenini habar berýär:  وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ “...Olara ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

...  Kuran-Kerimde we sahyh hadyslarda bu şahsyýet barada habar berilýärmi? Diýen soragalara jogap bermäge çalyşalyň. Kuran-Kerimde Kehf süresiniň 60,82-nji aýatlarynda Musa Pygamberiň (aleýhis salam) ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Yslamda arak içmek, satmak, satýana we öndürýäne kömek etmek haramdyr. Bu hereketleriň hemmesi şeýtanyň amalydyr. Allah Tagala Kuran-Kerimde şeýle diýýär: يَا ...

Şeksiz-şübhesiz iman etmek.

04 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

... Şeksiz-şübhesiz ynanmakdyr. Eger bu şaýatlyklar hakynda şeki-şübhesi bolan kişä, bu sözleriň peýdasy degmez. Allah Tagala Kuran-Kerimde mu'minleriň waspyny aýdyp şeýle diýýär: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... Adam ata musulmandy. Nuh Pygamber we Oňa iman edenler musulmandy. Isa we Oňa eýerenler musulmandy. Musa we Onuň ymmaty musulmandy. Indi bolsa, bu aýdanlarymyzy Kuran-Kerimden ýeke-ýeke delillerine seredeliň. ...

Ramazan aýy haçan başlaýar?

19 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... dogry? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Ramazan aýynda orazanyñ başlamagy iki usul arkaly kesgitlenýär! 1-nji usuly: Ramazan aýynyñ görülmegi. Allah Tagala Kuran-Kerimde: ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.