Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 16 sany netije tapyldy.

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (sallallahu aleýhi we sellem) 14 asyr öñ ymmatynyñ sezewar boljak azgynlygyndan habar berdi. Ol hem kapyrlaryň agzyny öýkünmekdir, olara meňzemäge çalyşmakdyr. Öz dininden bihabar ençeme musulman lybasynda, ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... lybas meselesi has üýtgedi. 1-Gyzlaryň jynsy (balak) we şuňa meňzeş eşikleri geýmeklerine, Yslamda rugsat berilýärmi ýagny bedeniniň şeklini görkezip duran eşikler? 2-Ýene bir zat zenanlara bezeg ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

... hem şoldy diýip, yzyna (balygy ýitiren ýerine) gaýdyp geldiler. Düşlän ýerlerine ýetenlerinde, üstüni bir lybas bilen ýapan bir kişi bilen duşuşdylar. Musa oňa salam berdi, ol bolsa salamy alyp: Seniň ...

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? Allah sizden razy bolsun! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Agyz beklikä müşk çalmak bolýarmyka? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Orazaly kişiniň suwuk ...

Zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ hökümi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolmasa öýünden çykmazlygydyr. Eger çykmaly bolaýan ýagdaýynda-da, Allah Taglanyñ buýruşy ýaly edebe laýyk hijap we doly örtýän giñ lybaslar geýmelidir we atyr sepinmeli däldir. Öýüniñ içinde bolsa, eger ...

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

...  2-Baýramda bezenip iñ owadan lybaslar geýmek: Ymam Ibnu'l-Kaýýim rahimahullah şeýle diýdi: “Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem baýrama gidende owadan lybaslar geýerdi. Baýramlarda we juma güni ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.