Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 12 sany netije tapyldy.

Wahabistler kimler?

17 Iýul 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

 Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salawat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Wahabistler kimler? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we berekatuh. Wahabi diýip, aýry akyda, mezhep ...

Şeýh Albani, Şeýh Bin Bäz, Şeýh Useýmin?

13 Mart 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... eýermelidir. Hususanam ähli-sünnediň dört sany mezhep ymamlary bolan Ymam Ebu Hanifa, Ymam Mälik, Ymam Şafygy, Ymam Ahmed (Allah Tagala olaryň hemmesine rahmet etsin) ýaly alymlara eýermelidir. Bulardan ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Soñy bolsa, Allahyñ gazabydyr. 5 El-Fudaýl bin Yýad (rahimehullah): Aýdym-saz zynañ dogasydyr, diýýär. 6 Mezhep başymyz Ebu Hanifa (rahimehullah) aýdym-sazyñ haramlygy barada gaty ...

Ramazan aýy haçan başlaýar?

19 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... Muslim) Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem), dört çaryýarlar bolan Ebu Bekr, Omar, Osman, Alyň (Allah olardan razy bolsun) we dört mezhep ymamlaryň, selefi-salyhynyň döwründe Ramazan aýynyň ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... kesseň bolýar diýenler, sahaba Ibn Omaryň (radiallahu anh) hajda we umrada bir gysymdan artanyny kesenini esas aldylar. 11 Ähli-Sünnet ymamlaryň sakgal syrmak barada aýdan sözleri: Dört mezhep Ymamlary ...

Aýdym-saz diñlemek harammy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... 5 El-Fudaýl bin Yýad (rahimehullah): Aýdym-saz zynañ dogasydyr, diýýär. 6 Mezhep başymyz Ebu Hanifa (rahimehullah) aýdym-sazyñ haramlygy barada gaty berk belläp geçýär. 7 Aýdym-saz ruhyñ içgisidir. ...

Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şeýle diýendir: “Juma namazy öýle namazyñ ýerine geçýänligi üçin, Jumadan soñra öýle namaz okamak jaiz däldir. Sahabalardan, tabigynlardan, tabi-tabigynlardan, müjtehit (mezhep) we muhaddis ymamlardan ...

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... şer, günä işler: 1-Sakal syrmak. Yslam şerigatynda erkekleriñ sakal göýbermekleri wäjip, syrmaklary bolsa, haramdyr. Sakaly syrmak ýa-da bir owuçdan gysga kesmek dört mezhepde-de bir agyzdan haramdyr. ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Hamd ýeke-täk Allaha degişlidir. Biz Ondan bize kömek bermegini hem-de bizi bagyşlamagyny soraýarys. Nebislerimiziñ şerinden, amallarymyzyñ ýamanyndan Onuñ penasyna ýüzlenýäris. Allah kimi dogry ýola ...

Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmatullahi wa barakatuhu selef diýmek näme we selefiler (ähli-sünnet) diýip kime aýdylýar? Jogap: Waleýkum ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.