Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 30 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etmelidir. 3- Köpräk Kuran-Kerim okamalydyr. 4-Farz namazlary wagtynda kylmaly we köpräk nefil namaz kylmalydyr, hususanam tehejjud namazy kylmalydyr. 5- Mätäçlere sadaka bermelidir. 6-Agyz beklemelidir. ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ “Ýahudylara muhalefet ediň (olaryň tersine hereket ediň): aýakgaply namaz kylyň çünki olar (yahudylar) aýakgaply we şyppykly namaz kylmazlar.” (Ebu Dawud) ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (bir iş bilen çykanyňyzda bolsa, yslamdan) öňki (jähiliýýe) döwürdäki ýaly (ýarym-ýalaňaç) geýinmäň! Namazy doly berjaý ediň, zekat beriň! Allah we Onuň ilçisine tabyn boluň! Eý, ähli-beýt (Pygamberiň ...

Erte namazyň wagty haçan girýär we haçan çykýar?

22 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Ertir namazwagty haçan gutarýar. Daşary ýagtalmanka asmanyň ol ujy gyzaran wagtynda namaza başlasaň bolýarmy? ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ramazan aýynyň soňky on gününde has köp ybadat etmek, gijelerine tehejjut namazy kylmak, zikir etmek we ramazanyň soňky on gününiň täk gijelerinde ...

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... we berekatuh. Yslamda haýyzly (aýbaşyly) we nifasly zenanlaryň namaz kylmaklary we oraza tutmaklary gadagandyr. Eger bu ýagdaýda namaz kylsalarda, oraza tutsalarda kabul bolmaýar. Emma tämizlenenlerinden ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... Hawa diýdi.” (Tirmizi) Dinimizde salamlaşylanda ýa-da başga ýagdaýda bolsun, bir kişiň öňünde egilip-bükülmek haramdyr. Musulman kişi diňe namazda ruku, sežde edip Allahyň öňünde boýun egýändir. 16-Keseki ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolmaz. Haçanda Allah Tagalaň buýruşy ýaly öz zähmediň bilen alyn-deriň bilen halal gazanç etseň şonda mal-mülkiňde bereket bolar. Öýlerde namaz kylyp, kuran okalyp Allah Tagala ýatlanyp dursa we başgada ...

Iki ölümiň soňy. (Ybratlyk)

16 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Okuwymyň ilkinji ýyllarynda maşgalam bilen ýaşaýardym. Agzybir maşgalamyz bardy. Hemişe ejemiň doga-dileglerini eşiderdim. Kakamyň namazda ...

Akyda sözünüň düşündirişi.

01 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... bäş wagtyna namazy parz edenligini öwret” 3diýip, tabşyryk berýär. Pygamberimiziň (sallallahu aleýhi we sellem) Muaza (radiallahu anh) ynsanlara yslamyň başga rükünlerinden öň, ilki bilen töwhidi öwretmekligi ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we kapyr diýýärler. 9-Şigalaryň ybadatda edýän azgynlyklary: Azany üýtgedip aýdýarlar we azanda Şaýatlyk edýärin Ali müm'inleriň emiri diýip, goşýarlar. Namazy üç wagtyna okaýarlar. Täretde aýaklaryny ...

Telefonda gürleşmegiñ edebi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

...  2- Jañ etjek wagtyña üns bermeli! Jañ etjek kişiñiziñ işli wagty bolup biler, namaz wagty bolup biler, giç ýa-da gaty ir bolup biler! 3- Jañ edenimizde, jañ eden kişimizden gürleşip bilýärmiñ, wagtyñ ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.