Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 50 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etmelidir. 3- Köpräk Kuran-Kerim okamalydyr. 4-Farz namazlary wagtynda kylmaly we köpräk nefil namaz kylmalydyr, hususanam tehejjud namazy kylmalydyr. 5- Mätäçlere sadaka bermelidir. 6-Agyz beklemelidir. ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... يُصَلُّونَ فِي نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ “Ýahudylara muhalefet ediň (olaryň tersine hereket ediň): aýakgaply namaz kylyň çünki olar (yahudylar) aýakgaply we şyppykly namaz kylmazlar.” (Ebu Dawud) ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... (bir iş bilen çykanyňyzda bolsa, yslamdan) öňki (jähiliýýe) döwürdäki ýaly (ýarym-ýalaňaç) geýinmäň! Namazy doly berjaý ediň, zekat beriň! Allah we Onuň ilçisine tabyn boluň! Eý, ähli-beýt (Pygamberiň ...

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? Allahyň razylygy üçin maglumat bermegiňizi sizden haýyşt edýärin. ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... olaryň namaz kylyşyny, oraza tutuşyny görüp öz namazyňyza, orazaňyza göwnüňiz ýetmez. Olar Kuran okarlar, emma Kuran bogazlaryndan aşak geçmez. Olar okuň awyň içinden çykyp gidişi ýaly dinden çykyp giderler...” ...

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

28 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum Musulman doganym. Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? Allah razy bolsun. Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy?

15 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... günüdir. Ol gün kesellileriň ýagdaýy has agyrlaşýar. Ol gün belli bir rekat namaz kylsaň, sadaka berseň, Allah Tagala ony ol belalardan gorajakdyr diýýärler. Bulardan başgada Safar aýy barada dürli batyl, ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

...  Ybadat bolsa, diňe namaz, oraza, zekatdan ybarat däldir. Eýsem Allah Tagalanyň söýüp, razy bolýan açyk we gizlin ähli sözleri we amallary ybadatdyr we diňe Allah Tagala üçin edilmelidir. Mysal üçin ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.