Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 10 sany netije tapyldy.

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etmelidir. 3- Köpräk Kuran-Kerim okamalydyr. 4-Farz namazlary wagtynda kylmaly we köpräk nefil namaz kylmalydyr, hususanam tehejjud namazy kylmalydyr. 5- Mätäçlere sadaka bermelidir. 6-Agyz beklemelidir. ...

Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy?

10 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Namazy aýalym bilen jemagat bolup okasam bolýarmy? Allahyň razylygy üçin maglumat bermegiňizi sizden haýyşt edýärin. ...

Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy?

28 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum Musulman doganym. Nefil namazyny jemagat bilen okasaň bolýarmy? Allah razy bolsun. Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... hasaba çekiljek zady parz namazlarydyr. Eger doly (bir kemsiz kylan) bolsa, doly diýip hasaplanar. Eger kemi bar bolsa, (Perişdelere) görüñ ol kişiniñ nefil (sünnet) namazy barmyka diýiler. Eger nefil ...

Ene-ata ýagşylyk etmek .

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Şonuñ üçin alymlar, fakyhlar: “Eger biri nefil namaz kylyp durka ejesi ýa kakasy çagyrsa, namazdan çykyp olara jogap bermegi hökmandyr” diýip, fetwa berdiler. Makalamyzyñ başynda-da belläp geçişimiz ýaly ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... ýaly eger jan-saglyga zyýan geljek bolsa, parz amal hem terk ediler. Ynsanyñ jan-saglygy üçin parz, nefil ybadaty terk etmäge rugsat berýän dinimiz, adam saglygy üçin öte zyýanly bolan hatda ölüme sebäp ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.