Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 11 sany netije tapyldy.

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Binika jynsy gatnaşyk edip gören zadym däl, Alhamdulilläh ýöne şu mastubrasiýadan saklanyp bilemok. Bir maslahat ...

Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy?

29 Iýun 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Zenanlar haýyz (aýbaşy) wagtynda oraza tutsa bolýarmy? Allah sizden razy bolsun! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi ...

Şigalar barada näme bilýärsiňiz?

28 Fewral 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  13-Müte nikasy: Şigalar jynsy gatnaşyk etmek üçin wagtlaýyn Müte nika gyýýarlar. Allah Tagala ähli-musulmanlary azan ynsanlaryň şerinden gorasyn.   Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat ...

Halaşýan gyzyma garşy nähili bolmaly?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bolmaly şolar barada gürrüñ beräýseñiz haýyş sizden. Ýagny öpüşmek, gujaklaşmak bolýarmy? Allah razy bolsun ! Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. Eger nikalaşmadyk bolsañyz, siz ...

Zenanlaryñ atyr sepinip daşary çykmagynyñ hökümi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Zeýneb es-Sekafiýýeden (radiallahu anha) gelen rowaýatda, Pygamberimiz Muhammed (sallallahu aleýhi we sellem) şeýle diýýär: “Zenanlardan ...

Musulmanlar nika ýüzügi haýsy barmagyna dakmaly?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Musulmançylykda nika ýüzügi haýsy eliñe dakylýar? Jogap: Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. Ilki ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... soñra öldüren zadyñ arasynda höküm tapawudy ýokdur. Nikatinyñ düzüminde belli bir muktar öldüriji zäher bardygy subut edilendir. 2-Aýatda Allah tagala: “Öz elleriñiz bilen özüñüzi howpa atmañ....” (Bakara,195) ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.