Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 43 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 3

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ “Arafa güni tutulan orazaň, geçen we geljek ýylyň (günälerine) kefarat bolmagyny, Allahdan umyt edýärin.” (Muslim) Emma Arafa güni ...

Musulmanlara täze ýyl bellemek bolýarmy?

15 Dekabr 2016 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şygarlary (baýramlary) mynasybetli gutlamak alymlaryň bir agyzdan aýtmagy bilen haramdyr. Myal üçin olaryň baýramlaryny ýa-da orazalryny gutlap “baýramyň mübärek bolsun” ýa-da “baýramyň gutly bolsun” ýaly ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we çekinýän erkeklere we zenanlara, sadaka berýän erkeklere we zenanlara, oraza tutýan erkeklere we zenanlara, namyslaryny goraýan (zyna etmeýän) erkeklere we zenanlara, Allahy köp zikir edýän (ýatlaýan) ...

21-nji asryň Harijileri.

01 Ýanwar 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... olaryň namaz kylyşyny, oraza tutuşyny görüp öz namazyňyza, orazaňyza göwnüňiz ýetmez. Olar Kuran okarlar, emma Kuran bogazlaryndan aşak geçmez. Olar okuň awyň içinden çykyp gidişi ýaly dinden çykyp giderler...” ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

...  Ybadat bolsa, diňe namaz, oraza, zekatdan ybarat däldir. Eýsem Allah Tagalanyň söýüp, razy bolýan açyk we gizlin ähli sözleri we amallary ybadatdyr we diňe Allah Tagala üçin edilmelidir. Mysal üçin ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bir hadysda: “Elini nikalaýanyñ (eli bilen dölüni çykaran) kyýamat güni eli göwreli bolup geler.” diýilýär.2 Bu hereketden halas bolmak üçin käbir nesihatlar: 1- Oraza tutmak: Pygamberimiz (sallallahu ...

Muharrem aýynyň we Aşura gününiň fazileti.

29 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Musulmanlaryň Hijri ýyl hasaby boýunça birinji aý bolan, Muharrem aýynyň fazileti (üstünligi) we bu aýda oraza tutmagyň sogaby barada, Ebu ...

Ramazanyň soňky on gününiň ähmiýeti we ygtykaf sünneti.

17 Iýul 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ramazan aýynyň soňky on gününde has köp ybadat etmek, gijelerine tehejjut namazy kylmak, zikir etmek we ramazanyň soňky on gününiň täk gijelerinde ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.