Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 8 sany netije tapyldy.

Kalýanyň we temmäki önümleriniň hökümi näme?

13 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Kalýan çekmegiň hökümi näme? Onuň hökümi çilimiň hökümi bilen birmi? Kalýan we çilim haram bolan narkotikleriň sanyna girýärmi? Kalýan ...

Musulman toýy nähili bolmaly?

08 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Men ýakynda öýlenjek bolýan ýöne musulman toýuň nähili edilmelidigini bilemok, widiosy bolsa goýaýsaňyz? Sag ...

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Allahyň rahmeti we bereketi size bolsun! Biziň bilmek isleýän zadymyz bar, aýdym-sazyň Piri Babagambar diýýärler, ...

Biz maşgalamyz bilen arak satýarys. Men indi näme etmeli?

09 Sentýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly dogan men sizden maňa maslahat bermegiňizi soraýaryn. Biz maşgalamyz bilen ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Spirtli içgileriñ zyýanlary barada gysgaça düşündirjek bolsak: Içgi ähli erbetlikleriñ enesidir, diýmegimiz dogry bolar. Çünki spirtli içgiler: ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Rahman we Rahym bolan Allahyñ ady bilen. Ähli hamdlar Allah tagalaga mahsusdyr. Salawat we salam Pygamberimiz Muhammede, ähli beýtine, sahabalaryna we kyýamat gününe çenli onuñ ýoluna boýun ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.