Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 25 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Aýdym-sazyň hökümi näme we aýdym-sazyň piri barmy?

03 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... berk belläp geçýär. 7 Aýdym-saz ruhyñ içgisidir. Şerap bedeni serhoş edýän bolsa, aýdym-saz ruhy serhoş edýär. Şonuñ üçin hem aýdym-saz diñleýän kişiler, käwagtlar saz eşidenden elini-aýagyny tans ...

Bu ýagdaýdan halas bolmak üçin maslahat soraýaryn?

29 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... herekediň haramlygynyň ýany bilen ynsan bedenine we ruhyna zyýany bardyr. Hadysda Allah Tagalanyñ kyýamat güni ýedi topar ynsanyñ ýüzüne rahmet nazary bilen bakmajakdygy, olary günäden päklemejegi we ...

Kapyrlaryň baýramyny belleýän musulmanlar?

04 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

...  Bu baýram öz göz başyny Hristianlykdan öňki Ýewropa taryhyndan alyp gaýdýar. Asly müşrükleriň, köp taňryly halklaryň baýramydyr. Kapyrlyk, müşrüklik, jadygöýlik, satanizm, ruhçulyk ynançlaryň garyndysy ...

Hydyr ata kim? Ol dirimi ýa-da öli?

12 Oktýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Taryh

... Muslim 15, 136. 3-El-Bidaýe we'n-Nihaýe, 1, 28. 4-El-Bahrul-Muhit 6, 147. 5-Kurtubi Tefsiri, 11, 16. 6-Şerhu Sahih Muslim 15, 136. 7-Ruhul-Meani 15, 19. 8-El-Menarul-Munif, ...

Ýehudy, hristanlar, kapyrlar jennete girýärmi?

10 Awgust 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... we mukaddes ruh diýýän hristianlar kapyrdyr. Ýokardaky aýatlardan görüşimiz ýaly Kuran-Kerimde Allah Tagalaň özi olaryň kapyrdygyny habar berýär. Ýehudy we Hristianlaryň kapyrlygyny görkezýän başga ...

Kuran we sünnet saýasynda sakgal göýbermegiň ähmiýeti.

25 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... seredip ininden we boýundan gysgaltmagy mekruh görýärler. Käbirleri bolsa, bir gysymdan artanyny gysgaltmak bolýar diýýärler. Bu barada aýdylanlar şu görnüşde: 1- Boluşy ýaly goýberiler, hiç degilmez. ...

Müşrükler näme üçin butlara ybadat edýärler?

28 Aprel 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... araçylaryň gerekdigine ynanýardylar. Butlar bilen welileriň ruhlarynyň baglanşygynyň bardygyna, şol sebäpli hem butlara ýüzlenilse ol butlaryň Allah bilen öz aralarynda araçy, aklawçy bolup doga-dilegleriniň ...

Salamyň edebi.

30 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... ibädillahis-salihin (Bize we Allahyň salyh gullaryna salam bolsun) diýiň.” (Buhari) 7- Hajatany giderip duran kişä salam bermek mekruhdyr. Ibn Omardan (radiallahu anh) rowaýat edilýär: “Pygamberimiz ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... beden we ruh saglygyna, maşgalañ dargamagyna, jemgyýetiñ içinde jenaýatlaryñ, ýol heläkçilikleriniñ köpelmegine we bulardan başgada ençeme ýaramaz hadysalaryñ bolup geçmegine sebäp bolýar. Spirtli içgiler ...

Aýdym-saz diñlemek harammy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... 5 El-Fudaýl bin Yýad (rahimehullah): Aýdym-saz zynañ dogasydyr, diýýär. 6 Mezhep başymyz Ebu Hanifa (rahimehullah) aýdym-sazyñ haramlygy barada gaty berk belläp geçýär. 7 Aýdym-saz ruhyñ içgisidir. ...

Gahar-gazapdan nädip saplanmaly we gabanjañlyk?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

...  Gabanmaklyk duýgusy dinimizde öwülen wasypdyr. Ar-namysly ynsanlaryñ waspydyr. Gabanmaklyk binamyslyga, edep-haýasyzlyga garşy, Allah Tagala tarapyndan bize bagyş edilen ruhy güýçdir we jihadyñ bir görnüşidir. ...

Kuran we Sünnet saýasynda namazyñ ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... dertleri kowar, kalby güýçlendirer, ýüzi agardar (nurlandyrar), nefsi rahatladar, ýaltalygy giderer, gursagy açar, ruha iýmit berer, kalby nurlandyrar, nygmatlaryñ dowamly bolmagyna, azabyñ gitmegine we ...

Gadyr gijesi haçan bolýar we ol gijäni nähili geçirmeli?

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... indirdik. (Eý Muhammed sallallahu aleýhi we sellem), gadyr gijesiniñ nämedigini sen nirden bilersiñ? Gadyr gijesi müñ aýdan haýyrlydyr. Ol gijede buýruklar we Robleriniñ izni bilen perişdeler we Ruh (Jebrayl) ...

Gadyr gijesiniñ fazileti we ähmiýeti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... geçirse), Allah onuñ  geçmiş günäleri bagyşlar.” (Ibn Mäje we başgalar) Allah Tagala bu gijede perişdeleriñ we Ruhyñ (Jebraylyñ) inýändigini habar berýär. Bu bolsa ýene bir gezek onuñ derejesiniñ ...

Çagalar näçe ýaşda sünnet edilmeli?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... mekruh görýändigini rowaýat edýär, emma Ymam Ahmediñ özi şeýle diýýär: “Çagany ýedinji güni sünnet etmegiñ zyýany ýokdur. Hasan el-Basriniñ ýedilenji gün sünnet etmegi mekruh görmeginiñ sebäbi, ýahudylara ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.