Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 23 sany netije tapyldy.
Sahypa 1 / 2

Zilhijje aýynyñ ilki on gününiñ ähmiýeti.

14 Awgust 2018 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... etmelidir. 3- Köpräk Kuran-Kerim okamalydyr. 4-Farz namazlary wagtynda kylmaly we köpräk nefil namaz kylmalydyr, hususanam tehejjud namazy kylmalydyr. 5- Mätäçlere sadaka bermelidir. 6-Agyz beklemelidir. ...

Zenanlaryň jynsy-balak geýmegi, bezenmegi we halkyň ahlaky.

31 Maý 2015 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... we çekinýän erkeklere we zenanlara, sadaka berýän erkeklere we zenanlara, oraza tutýan erkeklere we zenanlara, namyslaryny goraýan (zyna etmeýän) erkeklere we zenanlara, Allahy köp zikir edýän (ýatlaýan) ...

Safar aýy şowsuzlyk, bela-beter gelýän aýymy?

15 Dekabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Halk arasynda Safar aýy agyr aý diýip ynanç bar. Bu aý agyr diýip, sadaka baryn berýärler. Bu barada hadyslarda ...

Haýsy günäni Allah Tagala bagyşlamaýar?

30 Noýabr 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... namaz, oraza, sadaka, aýdylan janly, gurbanlyk, ruku, sežde, doga-dileg, gorkmak, sygynmak ýaly ybadat görnüşlerini, Allah Tagaladan başga barlyklar üçin etmek ýa-da bagt, şypa, ryzk, çaga bagyş etmek, ...

Gurbanlyk kesmek üçin biçilen mal bolsa, bolýarmy?

18 Maý 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh. Gurbanlyk kesmek üçin biçilen janly bolsa, bolýarmy? Allah Tagala ...

Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy?

23 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

  Sorag: Esselämu aleýkum. Gurbanlyk etinden gurbanlyk eden kişi iýse bolýarmy? Jogap: Waleýkum esselam. Gurbanlyk kesen kişiniñ etden özi üçin aýyrmagy, sowgat etmegi we sadaka bermegi ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... haşýeti (gorkyny) artdyrar. Ylym öwrenmek ybadatdyr. Ylym öwrenmek tesbih ýalydyr. Ylymyñ yzyndan ylgamak jihatdyr. Bilmeýäne ylym öwretmek sadakadyr. ” Başga ýerde şeýle diýýär: “Ylym darlykda we ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... ýoluna laýyklykda, öz akydasyny we amalyny dogrulasa ol kişiniñ jenneti gazanmagy hem ýeñilleşjekdir. 3-“Adam ogly ölende şu üç zatdan başga ähli amaly kesiler: Sadakai-jariýe, peýda berip duran ylym ...

Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

  Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselamu aleýkum. Ölen adamyñ adyna sadaka berip bilýärismi? Jogap:  Waleýkum esseläm we rahmetullahi we barakatuh. ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... syýrylan saçyñ agyrlygynda kümüş sadaka berilmegini sünnet edendir. Ali (radiallahu anhdan) rowaýat edilýär: “Haçanda Hasan (radiallahu anh) dogulanda Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) akyka ...

Ramazan aýynda agyz açar bermegiñ fazileti.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... açar edýärler. Käbirleri bolsa, janly kesip sadaka berýärler we başgada hödür-kerem etmäge çalyşýarlar. Bunyñ hökümi näme? Jogap: Hawa, mübärek aý bolanlygy üçin we agyz bekli kişileriñ iýmek-içmege ...

Gurbanlygyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... kesmeýän kişi, biziñ namaz okaýan ýerimize ýakynlaşmasyn (gelmesin).” 3 El-Wäkyät atly eserde şeýle diýilendir: On dirhem berip gurbanlyk mal satyn almak, müñ dirhemi sadaka bermekden has haýyrlydyr ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.