Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 9 sany netije tapyldy.

Istanbulyň fethi barada hadys barmy?

20 Fewral 2015 GOÝLAN WAGTY. - Hadys we Şerh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Sorag: Esselämu aleýkum. Hormatly dogan ilki bilen size Allah Tagaladan jan-saglyk we bu edýän işiňiz üçin sizden razy bolmagyny dileg edýärin. ...

Ýüzärlik tütedilmeginiň sebäbi näme?

22 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... doga-dileg edip, Robbinden bereket dilemelidir. Bu yrymlaryň asly ýok we dine ters bolsa, onda näme üçin halk içinde ýüzärlik tütedilýär! Jogap: Ýüzärlik köneden bäri tütedilmeginiň sebäbi saglyk we ...

Musulmanlar döwlet baştutanlaryna garşy nähili bolmaly?

08 Mart 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... bize nesip edeni üçin Allah Tagala köp şükür edeliň! Her doga-dilegimizde ähli musulmanlara, hususanam öz watanymyz, halkymyz we halkymyz üçin hyzmat edýän ýolbaşçylarymyza Allahdan güýç-kuwwat, saglyk, ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... şudyr. Mysal üçin ýüregimiz agyrsa biz kime ýüz tutýarys? Her öñümizden çykana öz saglygymyzy ynanmakdan gorkýarys we iñ gowy lukmana ýüz tutýarys! Din meselesi jan-saglykdan kän ähmiýetlidir. Çünki ...

Çilim harammy ýa-da mekruhmy?

16 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... olaryñ saglyklaryna zyýan gelmezligi üçin orazalaryny açmaga rugsat berýär. Bu meselä degişli başga bir hadysy Amr bin el-As radiallahu anh rowaýat edýär: “Zätus-Seläsil gazawatynda sowuk bir gijede ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.