Bildiriş.

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Eziz musulman doganlar we uýalar sahypamyza, maglumatlary ulanmak bolýarmy diýip, soraglar gelýär.

Sahypamyzda neşir edilen ähli maglumatlary ulanmaga we ýaýratmaga rugsat berýäris. Ýeke şertimiz bar ol hem maglumatlarda hiç hili üýtgeşme girizmeden, üstüne bir zatlar goşman ýa-da kemeltmän ulanmalydyr. 

Esselämu aleýkum we rahmetullahi we berekatuh.

Gözleg
Diňe şu ýerden gözle:
Jemi: 46 sany netije tapyldy.
Sahypa 2 / 3

Şeýtan ynsan keşbine girip bilýärmi?

24 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... bilmezler diýdi, diýdim. Sahabany diñlän Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) Oña: “Ol ýalançydyr. Emma saña (şu gezek) dogry aýdypdyr! Eý Ebu Hureýre! Üç gijeden bäri seniñ bilen gürleşen kişiniñ ...

Pygamberimiziñ doglan gününi bellemek (Möwlit) etmek bolýarmy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Ol diňe: Sizden biri asgyrsa, Alhamdulilläh diýsin diýdi, diýýär. (Tirmizi 2738, Häkim. البــــدعة وأثرها السيء في الأمة, للشيخ أبي أسامة سليم بن عيد الهلالي) Sahabaň Sünnete eýerip, bidgat meselesindäki ...

Ähli erbetlikleriñ enesi.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... Tagala Tinetul-Habal içirjegini wada edendir. Sahabalar: Eý Allahyñ Resuly Tinetul-Habal näme bolýar, diýdiler! Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): Tinetul-Habal dowzahylaryñ deridir ýa-da ...

Aýdym-saz diñlemek harammy?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... azap bardyr.” 1 Sahabalaryñ alymlaryndan, Abdullah bin Mesutdan (radiallahu anh) aýatdaky Lehwel-hadis diýmegiñ, nämedigi soralanda, Ol: Özünden başga iläh bolmaýan Allaha kasam edýärin, ol aýdym-sazdyr, ...

Gahar-gazapdan nädip saplanmaly we gabanjañlyk?

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... aleýhi we sellem): “Maña nesihat et diýip, gelen sahaba: Gaharlanma diýdi. Ol sahaba soragyny birnäçe gezek gaýtalap sorady. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) her gezeginde: Gaharlanma diýip, ...

Kuran we Sünnet saýasynda,ylym öwrenmekligiñ ähmiýeti.(2)

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede salat we salam bolsun. Ylym barada sahabalaryñ sözleri: Omar ibnul Hattabyñ (radiallahu anh) ylym barada aýdan sözleri: “Ylym alyñ, ylymy başgalarynada öwrediñ. ...

Täze dogulan çaga edilmeli sünnetler.

19 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... geçýändir. Çaga at dakylanda Kuranda ady geçen Pygamberleriñ, Sahabalaryñ atlary ýaly salyh kişileriñ atlaryny we başgada Türkmen dilinde owadan, manyly we Yslama ters bolmaýan atlar saýlanmalydyr. Pygamberimiz ...

Namazy taşlana garaşýan azap.

18 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... haýyrlysy bolan sahabalar, tabygynlar we taby-tabygynlar döwürinde namaz kylmaýan musulman ýokdy. Çünki olaryñ Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemden öwrenen Yslam dininde namazsyz musulman diýen ...

Çagalar näçe ýaşda sünnet edilmeli?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... anhuma): “Sahabalar çagalaryny özüni bilip başlaýança sünnet etmezdiler” diýýär. (Ibn Kaýýim, Zädul-Mead)  Meýmune (rahimehullah) Ymam Ahmetden, Hasan el-Basriniñ çagany ýedilenji güni sünnet etmegi ...

Juma namazyndan soñra öýle namazy okalýarmy?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Dürli

... meşruglygyna we syhhatyna (dogrulygyna) arkaýyn bolsa, oña goşmaça öýle namaz okamagy jaiz däldir. Sahabalardan, müjtehid selef ymamlardan Juma namazyndan soñra öýle okalmagy barada aýdan sözleri ýa-da ...

Baýramyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Edep-Ahlak

... bolmaýan), ynsanlaryñ ulanýan gutlag sözleri bilen gutlamak jaizdir.” (Ibn Useýmin, Fetawa 17/21) “Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellemiñ sahabalary baýram günleri duşuşanlarynda Tekobbel Allahu ...

Gurbanlygyñ hökümi we edepleri.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

Allaha hamd, Pygamberimiz Muhammede, ähli-beýtine, sahabalaryna we onuñ ýoluna boýun bolanlara salat we salam bolsun. Gurban baýram güni we gurbanlyk günlerinde, Allah Tagala ýakynlaşmak üçin kesilen ...

Jynsy gatnaşygyñ edebi.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Fykh

... goraýandyklary üçin sogap gazanjakdyrlar. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem): “Jima (jynsy gatnaşyk) etmegiñizde sadaka (sogaby) bardyr” diýdi, sahabalar: “Ýa Resulullah biri jynsy gatnaşyk edeni ...

Yslam akydasy.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... degişli ygtykat esaslaryny öwrenmekdir. Bir kişä din öwredilip başlananda-da ilkinji öwredilmeli zat akydadyr. Haçan-da Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) sahaba Muaz bin Jebeli (radiallahu anh) ...

Jynlaryñ ynsanlara täsiri barmy? Jynlardan nädip goranmaly?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... bolup geçýän wakalar hem muny görkezýär. Pygamberimiz (sallallahu aleýhi we sellem) söweşleriñ birinde, sahabalaryndan birine öýüne, maşgalasynyñ ýanyna gitmäge rugsat berýär. Ol sahaba täze öýlenen ýaş ...

Selef-salyhynyñ fazileti (artykmaçlygy).

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... janyny ýakmak üçindir. Allah olaryñ iman edip salyh (ýagşy) amal işleýänlerine bagyşlanyş we uly bir sylag wada edendir.” (Feth süresi: 48/29) Bu aýatda Allah Tagala Pygamberiñ ýanynda bolan sahabalaryñ ...

Selef-salyhynyñ ýoluna eýermek wäjipdir.

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... düşüniş hasap edip, garşydaşlaryny azaşan hem-de Kitap bilen Sünnetiñ mazmunlaryny pozanlar diýip biler. Şol sebäpden bu risalany ýazmagyñ zerurlygy aýdyñ ýüze çykýar. Sebäbi sahabalar hem-de olara oñat ...

Selef diýmek näme we Selefiler (Ähli-Sünnet) kimler?

17 Ýanwar 2014 GOÝLAN WAGTY. - Akyda

... adalgasynda selef-salih / geçmiş faziletli, salih kişiler diýip, ilkinji üç nesil musulmanlar bolan Sahaba, Tabigyn we Tabi-tabigynlar göz öñüne tutulýar. Bular Pygamberimiziñ (sallallahu aleýhi we sellem) ...

Visit the new site http://lbetting.co.uk/ for a ladbrokes review.